Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Data ogłoszenia:2007-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 7

20.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1226/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zgodnie z wymogami określonymi w rozdziałach II, III i V rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1038/2007 (2), w szczegółnści jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002. Załącznik III powinien zostać odpowiednio zmieniony,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 19 rozporządzenie (WE) nr 2368/2002 wprowadza wykaz władz wspólnotowych w aktualizowanym przez Komisję załączniku III. Bułgaria wyznaczyła władze wspólnotowe i poinformowała o tym Komisję. Komisja stwierdziła, że dostarczone dowody są wystarczające, by uznać, że zgłoszone władze są w stanie wypełniać swe zadania solidnie, na czas, skutecznie i w odpowiedni sposób,

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. (2) Dz.U. L 238 z 11.9.2007, str. 23.

L 277/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Wykaz właściwych władz w państwach członkowskich oraz ich zadań zgodnie z art. 2 i 19 BELGIA Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie Italiëlei 124, bus 71 B-2000 Antwerpen tel.: (32-3) 206 94 70 Faks: (32-3) 206 94 90 E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be W Belgii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko w: The Diamond Office Hovenierstraat 22 B-2018 Antwerpen

BUŁGARIA Ministry of Finance External Finance Directorate 102, G. Rakovski str. Sofia, 1040 Bulgaria tel.: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15 Faks: (359-2) 98 12 498 E-mail: extfin@minfin.bg

REPUBLIKA CZESKA W Republice Czeskiej kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko w: Generální ředitelství cel Budějovická 7 140 96 Praha 4 Česká republika tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793 Faks: (420-2) 61 33 38 70 E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NIEMCY W Niemczech kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna obejmująca wydawanie świadectw wspólnotowych odbywać się będzie tylko w: Hauptzollamt Koblenz Zollamt Idar-Oberstein Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten Hauptstraße 197 D-55743 Idar-Oberstein tel.: (49-6781) 56 27-0 Faks: (49-6781) 56 27-19 E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

20.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/9

Do celów art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, 14 ust. 3, art. 15 i 17 powyższego rozporządzenia, odnoszących się w szczególności do obowiązku sprawozdawczego względem Komisji, właściwym organem w Niemczech jest: Oberfinanzdirektion Koblenz Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Vorort Außenwirtschaftsrecht Postfach 10 07 64 D-67407 Neustadt/Weinstraße tel.: (49-6321) 89 43 49 Faks: (49-6321) 89 48 50 E-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMUNIA Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1 București, România Cod poștal 010295 Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275 Faks: (40-21) 3184635, 3143462 www.anpc.ro

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Government Diamond Office Global Business Group Room W 3.111.B Foreign and Commonwealth Office King Charles Street London SW1A 2AH tel.: (44-207) 008 6903 Faks: (44-207) 008 3905 E-mail: GDO@gtnet.gov.uk”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 33 z 200720.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 275 z 19.10.2007)

 • Dz. U. L277 - 29 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. L277 - 25 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa N 575/04, przyznanej przez Francję na rzecz Ernault, oraz środka C 32/05 (ex N 250/05) objętego postępowaniem wszczętym na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1405) (1)

 • Dz. U. L277 - 23 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

 • Dz. U. L277 - 22 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L277 - 18 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 15 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1628/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 10 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2007 z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L277 - 5 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2007 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L277 - 1 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.