Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 278 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania

Data ogłoszenia:2007-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 278 POZ 1

Strona 1 z 138
22.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1183/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,


Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 stanowi, że załączniki I i IV są aktualizowane zgodnie z odpowiednimi obowiązkami i zobowiązaniami oraz wszelkimi ich zmianami, jakie każde państwo członkowskie przyjęło jako członek międzynarodowych reżimów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli eksportu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zmienić załączniki I i IV do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 w celu uwzględnienia zmian przyjętych przez porozumienie z Wassenaar, Grupę Australijską, MTCR i NSG od czasu ostatnich zmian przeprowadzonych w tych załącznikach przez rozporządzenie (WE) nr 394/2006.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000 (1) wymaga, aby produkty podwójnego zastosowania (w tym oprogramowanie i technologia) podlegały skutecznej kontroli przy wywozie ze Wspólnoty.

(5)

W celu ułatwienia stosowania odesłań przez organy i podmioty kontroli eksportu należy opublikować uaktualnioną i skonsolidowaną wersję załączników do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000.

(2)

W celu umożliwienia państwom członkowskim i Wspólnocie wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 ustanawia wspólny wykaz produktów i technologii podwójnego zastosowania, określonych w art. 3 tego rozporządzenia, które wprowadza uzgodnione na szczeblu międzynarodowym kontrole podwójnego zastosowania, w tym porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Sprzętu Jądrowego (NSG), Grupę Australijską i Konwencję o zakazie broni chemicznej (CWC).

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1334/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1) Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 394/2006 (Dz.U. L 74 z 13.3.2006, str. 1).

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

L 278/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

22.10.2007

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzydziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2007 r. W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący

22.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/3

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA (odnoszący się do art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000) Niniejszy wykaz wprowadza uzgodnioną na poziomie międzynarodowym kontrolę produktów i technologii podwójnego zastosowania, w tym przez porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Sprzętu Jądrowego (NSG), Grupę Australijską i Konwencję o zakazie broni chemicznej (CWC). Nie zostały uwzględnione produkty, które państwa członkowskie chcą umieścić w dowolnych odrębnych wykazach. Nie uwzględniono jakiejkolwiek kontroli krajowej (kontrola pochodzenia pozasystemowego), która może być wykonywana przez państwa członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 278 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.