Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

Data ogłoszenia:2007-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 10

Strona 1 z 3
L 279/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1233/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do EFRG oraz z art. 33 ust. 7 w odniesieniu do EFRROW. Do celów rozliczeniowych, przy przekazywaniu rocznych sprawozdań finansowych państwa członkowskie powinny przesyłać Komisji informacje dotyczące kwot do odzyskania innych niż wynikające z błędów popełnionych przez administracje krajowe lub nieprawidłowości ze strony beneficjentów, takich jak np. kwoty do odzyskania w wyniku zastosowania redukcji lub wykluczenia za niedopełnienie zobowiązań w ramach zasady współzależności. W tym celu należy dodać wzorcową tabelę pokazującą, jakie informacje są niezbędne. Należy zaktualizować niektóre odniesienia do bezpieczeństwa systemów informacyjnych na podstawie ostatnich zmian w tym zakresie. Uwzględniając doświadczenie zdobyte przy stosowaniu załącznika III, należy uprościć wymieniony załącznik. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 885/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

Zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) finansuje wyłącznie, na zasadzie podziału zarządzania, wydatki dokonywane zgodnie z prawem wspólnotowym. Nienależne płatności dokonane przez państwa członkowskie na rzecz beneficjentów, nie wynikające z nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (2), lecz z błędów popełnionych przez administracje krajowe, nie są dokonane zgodnie z prawem wspólnotowym, a zatem należy je wykluczyć z finansowania z budżetu Wspólnoty. Z tego względu, jeżeli wymienione nienależne płatności nie zostały odzyskane przez państwa członkowskie do końca roku budżetowego, w którym zostały stwierdzone, są one wyłączone z rocznych rachunków agencji płatniczych. W konsekwencji płatności te nie powinny być umieszczone w tabelach przewidzianych w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 (3). Na mocy art. 32 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, przy przekazywaniu rocznych sprawozdań finansowych państwa członkowskie przesyłają Komisji skrócone zestawienie procedur windykacji. W zestawieniu państwa członkowskie muszą osobno wskazać kwoty nieodzyskane w przewidzianych terminach oraz kwoty, w odniesieniu do których zdecydowano o niekontynuowaniu procedur windykacji. Aby ułatwić rozliczanie rachunków agencji płatniczych przez Komisję, w rozliczeniu powinna być ujęta całkowita kwota obciążająca budżet Wspólnoty oraz całkowita kwota obciążająca budżet państwa członkowskiego zgodnie odpowiednio z art. 32 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do EFRG oraz z art. 33 ust. 8 akapit pierwszy w odniesieniu do EFRROW, oraz całkowita kwota obciążająca budżet Wspólnoty zgodnie odpowiednio z art. 32

(4)

(5)

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 885/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 Treść rocznych sprawozdań finansowych Roczne sprawozdania finansowe określone w art. 8 ust. 1 lit. c) ppkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 zawierają: a) przekazane dochody określone w art. 34 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005; b) wydatki EFRG po odliczeniu wszelakich kwot nieodzyskanych na koniec roku budżetowego, innych niż kwoty, o których mowa w lit. h) wraz z odsetkami od nich, zsumowane według pozycji i podpozycji budżetu Wspólnoty;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 21 z 200723.10.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L279 - 15 z 200723.10.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L279 - 8 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2007 z dnia 22 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2058/96, (WE) nr 1964/2006 i (WE) nr 1002/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w grudniu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych w sektorze ryżu

 • Dz. U. L279 - 3 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2007 z dnia 19 października 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L279 - 1 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.