Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa (1)

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12 - Strona 4

Strona 4 z 6

Jeśli wyniki są wątpliwe, metodą odniesienia jest metoda HPLC.”

L 281/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2007

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK VI b WYMOGI STOSOWANE DO URZĘDOWYCH KONTROLI W ZAKRESIE BADANIA MIĘSA 1. Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje: a) »kontrolowane warunki przetrzymywania zwierząt oraz zintegrowane systemy produkcyjne« oznacza rodzaj utrzymywania zwierząt, gdzie zwierzęta trzymane są w warunkach odpowiadających kryteriom ustalonym w dodatku; b) »młode bydło« oznacza bydło dowolnej płci w wieku nieprzekraczającym 8 miesięcy; c) »młode owce« oznacza owce dowolnej płci, nieposiadające żadnego wykształconego stałego siekacza i w wieku nieprzekraczającym 12 miesięcy; d) »młode kozy« oznacza kozy dowolnej płci w wieku nieprzekraczającym 6 miesięcy; e) »stado« oznacza zwierzę lub grupę zwierząt trzymanych w gospodarstwie stanowiącym jednostkę epidemiologiczną; jeżeli w gospodarstwie znajduje się więcej niż jedno stado, każde z nich tworzy oddzielną jednostkę epidemiologiczną; f) »gospodarstwo« oznacza dowolny zakład, budowlę, a w przypadku gospodarstwa na otwartym powietrzu, każde miejsce na terytorium tego samego państwa członkowskiego, w którym zwierzęta są trzymane lub oporządzane; g) »zakład nie zajmujący się w sposób ciągły ubojem albo obróbką dziczyzny« oznacza rzeźnię albo zakład obróbki dziczyzny wyznaczony przez właściwy organ na podstawie analizy ryzyka, w którym w szczególności ubój zwierząt lub obróbka dziczyzny nie są przeprowadzane ani w czasie całego dnia pracy, ani w kolejnych dniach roboczych w tygodniu. 2. Badanie poubojowe w zakładach nieprowadzących w sposób ciągły uboju zwierząt lub obróbki dziczyzny. a) Zgodnie z sekcją III rozdział II pkt 2 lit. b) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 właściwy organ może zdecydować, że urzędowy lekarz weterynarii nie musi być obecny podczas całego badania poubojowego, pod warunkiem że zostały spełnione następujące warunki: i) dany zakład jest zakładem, który nie prowadzi w sposób ciągły uboju zwierząt lub obróbki dziczyzny oraz posiada wystarczające wyposażenie do składowania mięsa wykazującego nieprawidłowości do czasu przeprowadzenia ostatecznego badania poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii; ii) badanie poubojowe przeprowadza urzędowy pracownik pomocniczy; iii) urzędowy lekarz weterynarii jest obecny w zakładzie przynajmniej raz dziennie w trakcie dokonywania czynności związanych z ubojem lub po ich zakończeniu; iv) właściwy organ wdrożył procedurę regularnej oceny działania urzędowych pracowników pomocniczych w tych zakładach, łącznie z: — monitorowaniem działań indywidualnych, — sprawdzeniem dokumentacji w odniesieniu do wyników badania oraz porównanie ich z odpowiednimi tuszami, — kontrolą tusz w pomieszczeniach magazynowych. b) Analiza ryzyka przeprowadzana przez właściwy organ, o której mowa w pkt 1 lit. g) w celu określenia zakładów, które mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt 2 lit. a) uwzględnia przynajmniej następujące elementy: i) liczbę zwierząt poddanych ubojowi lub obróbce w ciągu godziny lub dnia; ii) gatunki i klasy zwierząt poddanych ubojowi lub obróbce; iii) wydajność zakładu; iv) historyczne dane z przeprowadzonego uboju lub obróbki;


25.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/17

v) efektywność wszystkich środków dodatkowych w łańcuchu żywnościowym zapewniających, że zwierzęta poddane ubojowi gwarantują bezpieczeństwo żywności; vi) efektywność stosowanego systemu opartego na HACCP; vii) dokumentację audytu; viii) historyczną dokumentację i poubojowych. prowadzoną przez właściwy organ dotyczącą badań przedubojowych

3. Wymogi dla badania mięsa opartego na ryzyku bez nacinań. a) Zgodnie z pkt 2 części B rozdziału IV sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 właściwy organ może ograniczyć procedury badania poubojowego świń przeznaczonych do tuczu do oględzin, jeżeli spełnione są następujące warunki: i) podmiot działający na rynku spożywczym zapewni, że zwierzęta trzymane są w kontrolowanych warunkach oraz zintegrowanych systemach produkcyjnych, jak określono w dodatku do niniejszego załącznika; ii) podmiot działający na rynku spożywczym nie korzysta z okresów przejściowych w odniesieniu do informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, jak określono w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2005; iii) właściwy organ wdraża lub zarządza wdrożenie regularnego monitoringu serologicznego i/lub mikrobiologicznego określonej liczby zwierząt w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności występującego u żywych zwierząt i odpowiednio na poziomie gospodarstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 37 z 200725.10.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFG/1/2007 z dnia 16 października 2007 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL AFGANISTAN

 • Dz. U. L281 - 28 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152) (1)

 • Dz. U. L281 - 27 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5053)

 • Dz. U. L281 - 25 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

 • Dz. U. L281 - 23 z 200725.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L281 - 21 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L281 - 19 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L281 - 8 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L281 - 5 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 3 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L281 - 1 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2007 z dnia 24 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.