Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa (1)

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12 - Strona 5

Strona 5 z 6

b) W drodze odstępstwa od szczególnych wymogów przewidzianych w rozdziale I i II sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, procedury badania poubojowego młodego bydła, owiec i kóz mogą zostać uproszczone do oględzin z ograniczonym badaniem dotykowym, jeżeli spełnione są następujące warunki: i) podmiot działający na rynku spożywczym zapewni, że zwierzęta trzymane są w kontrolowanych warunkach oraz zintegrowanych systemach produkcyjnych, jak określono w dodatku do niniejszego załącznika; ii) podmiot działający na rynku spożywczym zapewni, że młode bydło jest utrzymywane w stadzie uznanym za urzędowo wolne od gruźlicy bydła; iii) podmiot działający na rynku spożywczym nie korzysta z okresów przejściowych w odniesieniu do informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, jak określono w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2005; iv) właściwy organ wdraża lub zarządza wdrożenie regularnego monitoringu serologicznego i/lub mikrobiologicznego określonej liczby zwierząt w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności występującego u żywych zwierząt i odpowiednio na poziomie gospodarstwa; v) badanie poubojowe młodego bydła obejmuje w każdym przypadku badanie dotykowe pozagardłowych, oskrzelowych i śródpiersiowych węzłów chłonnych. c) W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, tusze i podroby są przedmiotem kompletnego badania poubojowego, jak przewidziano w rozdziale I i II sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004. Jednakże właściwy organ, na podstawie analizy ryzyka, może zdecydować, że mięso z pewnymi niewielkimi nieprawidłowościami określonymi przez właściwy organ, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, nie musi być przedmiotem kompletnych badań poubojowych. d) Młode bydło, owce i kozy oraz odsadzone od maciory prosięta, które nie zostają bezpośrednio przemieszczone z gospodarstwa do rzeźni, przed ich wysyłką do rzeźni mogą zostać przemieszczone do innego gospodarstwa (w celu utrzymywania lub tuczenia). W takich przypadkach: i) ustalone miejsca gromadzenia zwierząt mogą być wykorzystywane w odniesieniu do młodego bydła, owiec i kóz pomiędzy gospodarstwem pochodzenia a gospodarstwem służącym do chowu lub tuczenia oraz pomiędzy tymi gospodarstwami a rzeźnią; ii) w odniesieniu do pojedynczego zwierzęcia lub partii zwierząt należy zapewnić możliwość prześledzenia ich przemieszczania. 4. Dodatkowe wymogi dotyczące badania poubojowego zwierząt jednokopytnych. a) Świeże mięso zwierząt jednokopytnych utrzymywanych w krajach, w których występuje nosacizna zgodnie z art. 2.5.8.2. Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, nie jest wprowadzane do obrotu, chyba że mięso to pozyskano ze zwierząt jednokopytnych przebadanych w kierunku nosacizny zgodnie z lit. D rozdziału IX sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004. b) Świeże mięso zwierząt jednokopytnych, u których stwierdzono nosaciznę, należy uznać za niezdatne do spożycia przez ludzi zgodnie z lit. D rozdziału IX sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.


L 281/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2007

Dodatek do załącznika VI b Dla celów niniejszego załącznika termin »kontrolowane warunki przetrzymywania oraz zintegrowane systemy produkcyjne« oznacza, że podmiot działający na rynku spożywczym spełnia poniższe kryteria: a) wszystkie pasze pochodzą z zakładu produkującego pasze zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1); jeżeli pasze objętościowe lub zboża są podawane zwierzętom jako pasza, są one poddawane odpowiedniej obróbce i, jeżeli to możliwe, suszone i/lub granulowane; b) w miarę możliwości stosuje się system polegający na wprowadzaniu/likwidowaniu stada w całości bez dodawania pojedynczych sztuk zwierząt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 37 z 200725.10.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFG/1/2007 z dnia 16 października 2007 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL AFGANISTAN

 • Dz. U. L281 - 28 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152) (1)

 • Dz. U. L281 - 27 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5053)

 • Dz. U. L281 - 25 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

 • Dz. U. L281 - 23 z 200725.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L281 - 21 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L281 - 19 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L281 - 8 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L281 - 5 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 3 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L281 - 1 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2007 z dnia 24 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.