Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1247/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy krajowej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż

Data ogłoszenia:2007-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 1

26.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1247/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy krajowej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i art. 37 ust. 2 akapit trzeci,


uwzględniając wniosek Komisji,

Sprawozdanie wykazuje również, że w Finlandii nastąpiła tendencja wzrostowa w wielkości produkcji materiału siewnego zbóż i że przywieziona ilość materiału siewnego zbóż jest niewielka w porównaniu z ilością nasion wyprodukowanych w kraju. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono dowody na to, że podczas gdy produkcja nasion w kraju malała, ich przywóz wzrastał i odwrotnie, na podstawie czego można wywnioskować, że możliwe jest zastąpienie nasion produkowanych w kraju nasionami przywożonymi oraz że pomoc krajowa przyznawana przez Finlandię może zakłócić konkurencję ze strony produktów przywożonych.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Nasiona tymotki rozmnażane są w Finlandii w niemalże optymalnych i konkurencyjnych warunkach. Dalsze uzależnienie wsparcia produkcji tymotki od produkcji stanowi zachętę do produkcji nasion tymotki w Finlandii. W związku z tym przyznawanie pomocy krajowej z tytułu produkcji nasion tymotki powinno zostać wstrzymane.

(1)

Na podstawie art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 (1) Finlandia może, po uzyskaniu zgody Komisji, przyznawać pomoc w odniesieniu do określonych ilości nasion oraz materiału siewnego zbóż wyprodukowanych w Finlandii ze względu na panujące tam szczególne warunki klimatyczne.

(5)

(2)

Na podstawie informacji przesłanych do Komisji przez Finlandię Komisja przekazała Radzie sprawozdanie, zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1947/2005. Sprawozdanie to wskazuje, że producenci nasion i materiału siewnego zbóż w Finlandii mają dostęp do innych programów pomocy, z których mogą korzystać i w ramach których wypłacane są rekompensaty dla rolników fińskich w związku z warunkami klimatycznymi, w jakich prowadzą działalność.

Z powyższych względów i w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego należy znieść możliwość przyznawania przez Finlandię pomocy krajowej w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż. Jednakże aby umożliwić rolnikom w Finlandii dostosowanie do sytuacji, w której pomoc krajowa została zniesiona, należy utrzymać przyznawane wsparcie w odniesieniu do produkcji nasion i materiału siewnego zbóż, z wyjątkiem nasion tymotki, dodatkowo przez ostateczny okres przejściowy, po którym pomoc zostanie zniesiona.

(6)

W celu dokonania okresowego przeglądu systemu pomocy krajowej należy zobowiązać Finlandię do przedstawienia szczegółowego sprawozdania w sprawie skutków przyznanej pomocy krajowej.

(7) (1) Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 3.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1947/2005,

L 282/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

lonych ilości materiału siewnego zbóż wyprodukowanych wyłącznie w Finlandii do zbiorów w 2010 r. włącznie. Do dnia 31 grudnia 2008 r. Finlandia przekaże Komisji szczegółowe sprawozdanie w sprawie skutków przyznanej pomocy.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1947/2005 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Finlandia może, po uzyskaniu zgody Komisji, przyznawać pomoc w odniesieniu do określonych ilości nasion, z wyjątkiem nasion tymotki (Phleum pratense L.), oraz okreś-

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 62 z 200726.10.2007

  Decyzja Rady 2007/690/WPZiB z dnia 22 października 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii

 • Dz. U. L282 - 60 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5170) (1)

 • Dz. U. L282 - 52 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5054) (1)

 • Dz. U. L282 - 47 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr: COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3710) (1)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przeciwko Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics N.V., British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac B.V., Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Sprawa nr COMP/38354 – Worki przemysłowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4634)

 • Dz. U. L282 - 39 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 35 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 32 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2007 z dnia 25 października 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2007 r.

 • Dz. U. L282 - 30 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2007 z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 829/2007 w odniesieniu do okresu przejściowego przyznanego na stosowanie dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L282 - 16 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2007 z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu.eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L282 - 13 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L282 - 12 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L282 - 11 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L282 - 9 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L282 - 7 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L282 - 5 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 3 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1248/2007 z dnia 22 października 2007 r. uchylające rozporządzenie nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.