Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1248/2007 z dnia 22 października 2007 r. uchylające rozporządzenie nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej

Data ogłoszenia:2007-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 3

26.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1248/2007 z dnia 22 października 2007 r. uchylające rozporządzenie nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, 279 i 308,

(4)

(WE) nr 2040/2000 zostały zastąpione art. 18, 19 i 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (6).


uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2040/2000 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie dyscypliny budżetowej (3) określa zasady mające na celu zapewnienie właściwego zarządzania wydatkami Wspólnoty związanymi zarówno z Sekcją Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej jak i z rezerwami na działania zewnętrzne, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (4).

W odniesieniu do części II rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 dotyczącego rezerw na działania zewnętrzne, nie są już potrzebne szczególne przepisy i środki mające charakter nadzwyczajny w kontekście systemu zasobów własnych w celu finansowania Funduszu Gwarancyjnego i rezerwy na pomoc nadzwyczajną. Rezerwa na gwarancje kredytowe została zastąpiona w ramach finansowych 2007–2013 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r. pozycją budżetową w ramach działu 4 „UE jako partner na arenie międzynarodowej”. Główne zasady dotyczące rezerwy na pomoc nadzwyczajną są określone w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (7), natomiast kwota i warunki wykorzystywania określone są w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 2006 r. Ponieważ w grę nie wchodzą bezpośrednio interesy osób trzecich, nie ma potrzeby włączenia wyżej wymienionego porozumienia do rozporządzenia.

(5)

W związku z tym wszystkie przepisy rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 stały się nieaktualne.

(6)

Należy zatem 2040/2000,

uchylić

rozporządzenie

(WE)

nr

(2)

W odniesieniu do części I rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 dotyczącej wydatków na rolnictwo, pułapy określone w ramach finansowych na lata 2007–2013 zawartych w załączniku I do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finan(„porozumienie międzyinstytucjonalne sami (5) z 2006 r.”) wykluczają potrzebę pozostawienia zawartych w tym rozporządzeniu stosownych wytycznych dotyczących rolnictwa.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2040/2000 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 2

(3)

Pozostałe przepisy dotyczące dyscypliny budżetowej w obszarze rolnictwa określone w części I rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1). (7) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(1) Opinia z dnia 13 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 8 z 12.1.2007, str. 3. (3) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 27. (4) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. (5) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

L 282/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 62 z 200726.10.2007

  Decyzja Rady 2007/690/WPZiB z dnia 22 października 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii

 • Dz. U. L282 - 60 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5170) (1)

 • Dz. U. L282 - 52 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5054) (1)

 • Dz. U. L282 - 47 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr: COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3710) (1)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przeciwko Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics N.V., British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac B.V., Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Sprawa nr COMP/38354 – Worki przemysłowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4634)

 • Dz. U. L282 - 39 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 35 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 32 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2007 z dnia 25 października 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2007 r.

 • Dz. U. L282 - 30 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2007 z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 829/2007 w odniesieniu do okresu przejściowego przyznanego na stosowanie dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L282 - 16 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2007 z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu.eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L282 - 13 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L282 - 12 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L282 - 11 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L282 - 9 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L282 - 7 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L282 - 5 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 1 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1247/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy krajowej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.