Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5170) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 60

L 282/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5170)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/689/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego akapit pierwszy lit. f) rozdziału 4 sekcji B załącznika VI, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Bułgaria dokonała przeglądu sytuacji w sektorze mleka i ponownie oceniała zakłady wymienione w rozdziałach I i II dodatku do załącznika VI. Zgodnie z wynikami tej oceny zakłady wymienione w rozdziale I nie spełniają wymagań strukturalnych opisanych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. W związku z powyższym zakłady te powinny zostać usunięte z listy w rozdziale I. Jedynie 11 zakładów, które nie mają praktycznych trudności z prawidłowym obsługiwaniem dwóch osobnych linii produkcyjnych, powinny pozostać na liście w rozdziale II. Dla zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy zastąpić wykaz zakładów przedstawiony w rozdziałach I i II dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wykazem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1) oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2) określają niektóre wymagania strukturalne dla zakładów wchodzących w zakres tych rozporządzeń. Załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. a) i c) do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii przewiduje, że niektóre wymagania strukturalne zapisane w tych rozporządzeniach nie mają zastosowania w odniesieniu do zakładów w Bułgarii wymienionych w rozdziałach I i II dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem pewnych warunków. Rozdział I dodatku do załącznika VI wymienia zakłady spełniające wymagania i upoważnione do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE, podczas gdy rozdział II tego załącznika wymienia zakłady spełniające wymagania i upoważnione do odbioru i przetwarzania oddzielnie mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE. Wyżej wymienione listy zakładów zostały zmienione na mocy decyzji Komisji 2007/26/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającej dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (3).

(7)

(8) (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 35.

26.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/61

ZAŁĄCZNIK „Dodatek do załącznika VI ROZDZIAŁ I Wykaz zakładów mleczarskich przetwarzających mleko niespełniające wymagań, o których mowa w rozdziale 4 sekcja B litera a) załącznika VI ROZDZIAŁ II Wykaz zakładów, które mogą przetwarzać mleko spełniające i niespełniające norm UE określonych w rozdziale 4 sekcja B litery a) i c) załącznika VI

Nr Nr wet. Nazwa i adres zakładu Lokalizacja danego zakładu

Region Veliko Tarnovo – nr 4 1. BG 0412010 »Bi Si Si Handel« OOD gr. Elena ul. »Treti mart« 19

Region Vidin – nr 5 2. BG 0512025 »El Bi Bulgarikum« EAD gr. Vidin YUPZ

Region Vratsa – nr 6 3. 4. BG 0612027 BG 0612043 »Mlechen ray – 99« EOOD ET »Zorov-91-Dimitar Zorov« gr. Vratsa gr. Vratsa

Region Plovp – nr 16 5. 6. BG 1612001 BG 1612011 »OMK« AD »Em Dzhey Deriz« EOOD gr. Plovp bul. »Dunav« 3 gr. Karlovo bul. »Osvobozhdenie« 69

Region Silistra – nr 19 7. BG 1912013 »ZHOSI« OOD s. Chernolik

Region Sliven – nr 20 8. BG 2012020 »Yotovi« OOD gr. Sliven kv. »Rechitsa«

Region Targovishte – nr 25 9. BG 2512020 »Mizia-Milk« OOD gr. Targovishte Industrialna zona

Region Haskovo – nr 26 10. BG 2612047 »Balgarsko sirene« OOD gr. Haskovo bul. »Saedinenie« 94

Region Shumen – nr 27 11. BG 2712014 »Stars kampani« OOD gr. Shumen ul. »Trakiyska« 3”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 62 z 200726.10.2007

  Decyzja Rady 2007/690/WPZiB z dnia 22 października 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii

 • Dz. U. L282 - 52 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5054) (1)

 • Dz. U. L282 - 47 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr: COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3710) (1)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przeciwko Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics N.V., British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac B.V., Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Sprawa nr COMP/38354 – Worki przemysłowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4634)

 • Dz. U. L282 - 39 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 35 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 32 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2007 z dnia 25 października 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2007 r.

 • Dz. U. L282 - 30 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2007 z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 829/2007 w odniesieniu do okresu przejściowego przyznanego na stosowanie dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L282 - 16 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2007 z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu.eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L282 - 13 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L282 - 12 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L282 - 11 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L282 - 9 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L282 - 7 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L282 - 5 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 3 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1248/2007 z dnia 22 października 2007 r. uchylające rozporządzenie nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej

 • Dz. U. L282 - 1 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1247/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy krajowej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.