Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 16

Strona 1 z 8
L 283/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przepis, że państwa członkowskie powinny w tej sytuacji ustalić rok gospodarczy 2007/2008.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 12,

Artykuł 4a rozporządzenia (WE) nr 320/2006 daje plantatorom buraków cukrowych i trzciny cukrowej prawo do złożenia, z własnej inicjatywy, wniosku o pomoc restrukturyzacyjną. Przedsiębiorstwa, których dotyczą takie wnioski plantatorów, wzywa się do przedstawienia planu społecznego zgodnie z ust. 4 akapit trzeci tego artykułu. Należy szczegółowo określić terminy składania wniosków oraz szczegółowe informacje, które należy w nich przedstawić.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W związku ze zmianami w rozporządzeniu (WE) nr 320/2006 wprowadzonymi rozporządzeniem Rady (WE) nr 1261/2007 (2) należy odpowiednio dostosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2006 (3) i uściślić niektóre terminy w nim zastosowane.

(2)

Artykuł 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 ustala współczynnik procentowy pomocy restrukturyzacyjnej wypłacanej plantatorom i podmiotom świadczącym usługi przy użyciu maszyn rolniczych w wysokości 10 %. W związku z tym nie trzeba już podejmować decyzji dotyczących ustalania współczynnika procentowego, jak to miało miejsce wcześniej, a ponadto właściwe organy państw członkowskich potrzebują mniej czasu na określenie współczynnika procentowego pomocy przyznawanej plantatorom oraz podmiotom świadczącym usługi przy użyciu maszyn rolniczych. Można zatem skrócić okres konsultacji między przedsiębiorstwami a plantatorami przewidziany w art. 2 ust. 4 i art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 968/2006.

Należy określić szczegóły dotyczące procedury składania wniosków stosowanej w przypadku takich wniosków plantatorów, w szczególności w odniesieniu do zawartych w nich elementów oraz adresów, na które można przesyłać wnioski, pozostawiając przy tym w gestii państw członkowskich określenie dalszych metod przekazywania wniosków. Ponadto istnieje konieczność wyjaśnienia przypadków, w których przedstawienie więcej niż jednego wniosku przez danego plantatora doprowadziłoby do niezakwalifikowania żadnego z nich.

(6)

Liczba wniosków złożonych przez plantatorów, jak również ilość kwoty odnośnych przedsiębiorstw, których dotyczą takie wnioski, spowoduje konieczność podjęcia przez odnośne przedsiębiorstwa decyzji, czy chcą one złożyć wniosek zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 320/2006. Ponadto państwa członkowskie powinny podjąć szybkie działania celem podjęcia decyzji co do wniosków otrzymanych od plantatorów. W związku z tym jest ważne, aby sytuacja dotycząca złożonych wniosków nie mogła ulec zmianie oraz, aby nie można już było wycofać wniosku plantatora.

(3)

W art. 3 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 320/2006 przewidziano ustalenie przez państwa członkowskie okresu referencyjnego dla dostaw dokonywanych przez plantatorów buraków cukrowych i trzciny cukrowej. Jeżeli plantatorzy korzystają z prawa złożenia wniosku o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej zgodnie z art. 4a rozporządzenia (WE) nr 320/2006, ust. 1 akapit pierwszy tego artykułu przewiduje, że okresem tym musi być rok gospodarczy poprzedzający rok gospodarczy 2008/2009, tj. rok gospodarczy 2007/2008. Z uwagi na przejrzystość należy ustanowić

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 72 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2007 r. dotycząca środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5202) (1)

 • Dz. U. L283 - 69 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125) (1)

 • Dz. U. L283 - 63 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180) (1)

 • Dz. U. L283 - 61 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L283 - 59 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy na obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 57 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 55 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L283 - 53 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L283 - 37 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L283 - 15 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L283 - 13 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 8 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 1 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.