Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

Data ogłoszenia:2007-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 25

Strona 1 z 10
27.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,


(5)

W związku przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na częstotliwości VHF, w 2002 r. ICAO podjęła decyzję o kontynuacji wdrażania separacji międzykanałowej 8,33 kHz poniżej poziomu lotu FL 245 i zwróciła się z prośbą do Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) o zarządzanie procesem wdrażania. Następnie Stała Komisja Eurocontrol zaleciła kontynuację wdrażania separacji międzykanałowej 8,33 kHz powyżej poziomu lotu FL 195 w obszarze ICAO EUR od dnia 15 marca 2007 r.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

W najbliższych latach spodziewany jest dalszy wzrost natężenia ruchu, co będzie się wiązało z większym zapotrzebowaniem na dodatkowe częstotliwości. Wprowadzenie separacji międzykanałowej 8,33 kHz powyżej poziomu lotu FL 195 należy więc traktować wyłącznie jako pierwszy krok, wymagający analizy pod kątem możliwego rozszerzenia w przyszłości, na podstawie odpowiedniej oceny operacyjnej, bezpieczeństwa i wpływu na gospodarkę.

(1)

Wzrost natężenia ruchu lotniczego na obszarze Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (zwanym dalej EATMN) wymaga zwiększenia wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym. Skutkuje to potrzebą wprowadzenia usprawnień operacyjnych, takich jak ponowny podział przestrzeni powietrznej na sektory, co z kolei wymusza przyznanie dodatkowych częstotliwości VHF.

(6)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Eurocontrol została upoważniona do opracowania wymogów skoordynowanego wprowadzenia łączności powietrze–ziemia przy separacji międzykanałowej zmniejszonej do 8,33 kHz. Niniejsze rozporządzenie jest oparte na wynikającym z upoważnienia sprawozdaniu z dnia 12 października 2006 r.

(2)

Z uwagi na problemy związane z przyznaniem wymaganej liczby częstotliwości VHF w paśmie lotniczej łączności radiowej 117,975–137 MHz oraz uwzględniając ograniczone możliwości zwiększenia przyznanego zakresu lub ponownego wykorzystania częstotliwości, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (zwana dalej ICAO) podjęła decyzję o zmniejszeniu separacji międzykanałowej z 25 do 8,33 kHz.

(7)

W celu zapewnienia interoperacyjności systemy łączności naziemnej i powietrznej wykorzystujące separację międzykanałową 8,33 kHz muszą spełniać minimalne wspólne wymogi eksploatacyjne.

(8)

(3)

W wyniku decyzji ICAO podjętej w latach 1994 i 1995 separacja międzykanałowa 8,33 kHz została wprowadzona dla lotów powyżej poziomu lotu (FL) 245 w obszarze (ICAO EUR) w październiku 1999 r. Początkowo obowiązek wyposażenia statków powietrznych w sprzęt radiowy dostosowany do separacji międzykanałowej 8,33 kHz został wprowadzony w siedmiu państwach, a w kolejnych 23 państwach obowiązek posiadania takiego sprzętu wprowadzono od października 2002 r.

Wspólne zastosowanie szczegółowych procedur na terenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej jest niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności i jednolitego działania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 72 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2007 r. dotycząca środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5202) (1)

 • Dz. U. L283 - 69 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125) (1)

 • Dz. U. L283 - 63 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180) (1)

 • Dz. U. L283 - 61 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L283 - 59 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy na obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 57 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 55 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L283 - 53 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L283 - 37 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 15 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L283 - 13 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 8 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 1 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.