Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

Data ogłoszenia:2007-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 37

Strona 1 z 14
27.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/37

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


nych przypadków przedostania się nowych serotypów wirusa choroby niebieskiego języka, mianowicie serotypu 8 na obszary Wspólnoty, na których wcześniej nie odnotowano przypadków zachorowań, oraz których nie uważano za obszary zagrożone chorobą niebieskiego języka, i serotypu 1 tego wirusa.

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 5 ust. 2,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (2), w szczególności art. 6 ust. 1 oraz 3, art. 8 ust. 2 lit. d), art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz trzeci akapit art. 19 tej dyrektywy,

a także mając na uwadze, co następuje:

Na podstawie nabytych doświadczeń, należy zwiększyć harmonizację na poziomie Wspólnoty w zakresie zasad kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń zwierząt podatnych na zarażenie, z wyłączeniem dzikich zwierząt, w odniesieniu do choroby niebieskiego języka, jako że mają one fundamentalne znaczenie dla bezpiecznego handlu zwierzętami hodowlanymi podatnymi na zarażenie, przemieszczanymi w obrębie stref zamkniętych i poza ich granice, w celu stworzenia bardziej trwałej strategii kontroli choroby niebieskiego języka. Aby uzyskać harmonię i zachować jasność należy uchylić decyzję 2005/393/WE i zastąpić ją niniejszym rozporządzeniem.

(1)

Dyrektywa 2000/75/WE ustanawia dla Wspólnoty zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka, w tym utworzenie stref ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta z gatunków podatnych na zarażenie. Komisja może podjąć decyzję o dopuszczeniu odstępstwa od zakazu zgodnie z procedurą przewidzianą w tej dyrektywie.

(5)

Nowa sytuacja, dotycząca choroby niebieskiego języka, skłoniła Komisję również do zwrócenia się o wydanie opinii naukowych i po pomoc do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który w 2007 r. przedstawił dwa sprawozdania naukowe i dwie opinie naukowe na temat choroby niebieskiego języka.

(6) (2)

Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (3) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na których państwa członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru (strefy zamknięte).

Na mocy dyrektywy 2000/75/WE, przy wyznaczaniu stref ochrony i nadzoru należy uwzględnić czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootiologiczne związane z chorobą niebieskiego języka oraz mechanizmy kontrolne. W celu uwzględnienia tych wszystkich czynników należy ustanowić zasady dotyczące zharmonizowanych minimalnych wymagań odnośnie monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka we Wspólnocie.

(3)

Wskutek przyjęcia decyzji 2005/393/WE sytuacja dotycząca choroby niebieskiego języka we Wspólnocie uległa znacznej zmianie i nabyto nowe doświadczenia związane z kontrolą choroby, w szczególności wskutek niedaw-

(7)

(1) Dz.U. L 378 z 31.12.1982. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27). (2) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (3) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/357/WE (Dz.U. L 133 z 25.5.2007, str. 44).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 72 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2007 r. dotycząca środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5202) (1)

 • Dz. U. L283 - 69 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125) (1)

 • Dz. U. L283 - 63 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180) (1)

 • Dz. U. L283 - 61 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L283 - 59 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy na obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 57 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 55 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L283 - 53 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L283 - 25 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 15 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L283 - 13 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 8 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 1 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.