Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 53

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

Data ogłoszenia:2007-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 53

27.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/53

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

W celu ułatwienia zadań administracyjnych i kontrolnych w odniesieniu do zawierania umów należy ustalić minimalne ilości. Należy zapewnić bezpieczeństwo na poziomie, który zapewni wypełnianie przez składujących zobowiązań wynikających z umowy. Komitet Zarządzający ds. Wieprzowiny nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego, Artykuł 1

(7)

W odniesieniu do wieprzowiny można podjąć środki interwencyjne, jeśli na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty średnia cena za tusze wieprzowe jest mniejsza niż 103 % podstawowej ceny i prawdopodobnie pozostanie poniżej tego poziomu. Ceny rynkowe spadły poniżej tego poziomu i biorąc pod uwagę sezonowe i cykliczne tendencje, sytuacja ta może się utrzymać. Należy podjąć środki interwencyjne. Mogą one być ograniczone do przyznania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3444/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dotyczące przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (2). Na mocy art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2763/75 z dnia 29 października 1975 r. ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (3) Komisja może zadecydować o skróceniu lub wydłużeniu okresu składowania. Należy ustalić zarówno wysokość pomocy w szczególnych okresach składowania, jak i kwoty, które powinny być dodane lub odliczone, w przypadku gdy Komisja przyjmie taką decyzję.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

1. Od dnia 29 października 2007 r. wnioski o pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania mogą być składane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3444/90. Lista produktów objętych pomocą oraz przedmiotowe ilości podane są w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Jeżeli Komisja przedłuży lub skróci okres składowania, wysokość pomocy zostanie odpowiednio dostosowana. Dodatki oraz potrącenia za miesiąc i za dzień zostały ustalone w kolumnie 6 i 7 załącznika. Artykuł 2 Minimalne ilości dla każdej umowy i produktu wynoszą: a) 10 ton dla produktów z kością; b) 15 ton dla innych produktów. Artykuł 3 20 % wysokości pomocy określonej w załączniku stanowi zabezpieczenie. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). 2) Dz.U. L 333 z 30.11.1990, str. 22. Rozporządzenie ostatnio ( nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L z 21.12.2006, str. 52). (3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 19.

zmie307 zmie365

L 283/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2007

ZAŁĄCZNIK

(EUR/tona) Kwota pomocy na okres składowania Kod CN 1 Produkty, w odniesieniu do których przyznawana jest pomoc 3 miesiące 2 3 4 miesiące 4 5 miesięcy 5 Na miesiąc 6 Na dzień 7 Dodatek lub potrącenie

ex 0203 ex 0203 11 10 ex 0203 12 11 ex 0203 12 19 ex 0203 19 11 ex 0203 19 13 ex 0203 19 15 ex 0203 19 55 ex 0203 19 55 ex 0203 19 55

Mięso ze świń świeże lub schłodzone Półtusze bez racicy przedniej, ogona, nerek, cienkiej przepony i rdzenia kręgowego (1) Szynki Łopatki Przodki Schab z karkówką lub bez lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez (2) (3) Boczek cały lub cięty wzdłuż Boczek cały lub cięty wzdłuż, bez skóry i żeber Nogi, łopatki, przodki, schab z karkówką lub bez lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez, bez kości (2) (3) Kawałki odpowiadające środkom, ze skórą lub tłuszczem lub bez, bez kości (4) 278 337 337 337 337 164 164 337 255 315 379 379 379 379 197 197 379 290 352 421 421 421 421 230 230 421 325 37 42 42 42 42 33 33 42 35 1,24 1,41 1,41 1,41 1,41 1,09 1,09 1,41 1,17

(1) Pomoc może być przyznana w odniesieniu do półtusz przedstawionych jako półtusze Wiltshire, tj. bez głowy, policzków, racic, ogona, sadła, nerek, polędwicy, łopatki, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony. (2) Schab i karkówka mogą być ze skórą lub bez, jednak grubość przylegającej warstwy tłuszczu nie może przekraczać 25 mm. 3) Umowne ilości mogą obejmować wszelkie kombinacje wymienionych elementów. ( (4) Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych kodem CN 0210 19 20.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 72 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2007 r. dotycząca środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5202) (1)

 • Dz. U. L283 - 69 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125) (1)

 • Dz. U. L283 - 63 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180) (1)

 • Dz. U. L283 - 61 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L283 - 59 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy na obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 57 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 55 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L283 - 37 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 15 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L283 - 13 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 8 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 1 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.