Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 63

Strona 1 z 7
27.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/63

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180)

(Jedynie wersje w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/691/WE)

STRESZCZENIE OPISU NARUSZENIA (1)

Adresatami decyzji były następujące podmioty prawne: Aalberts Industries NV, Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, VSH Italia S.r.l., Yorkshire Fittings Limited, Advanced Fluid Connections plc, IBP Limited, International Building Products France SA, International Building Products GmbH, Delta plc, Aldway Nine Limited, Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited, Flowflex Holdings Ltd, Flowflex Components Ltd, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Mueller Industries Inc, Mueller Europe Ltd, WTC Holding Company Inc, Pegler Ltd, Tomkins plc, FRA.BO S.p.A., Supergrif SL, SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, Sanha Italia srl, Viega GmbH & Co. KG, Legris Industries SA i Comap SA. W okresie od dnia 31 grudnia 1988 r. do dnia 1 kwietnia 2004 r. wyżej wymienionych 30 podmiotów prawnych (należących do 11 przedsiębiorstw, przy czym niektóre podmioty prawne są obciążone odpowiedzialnością jako spółki nadrzędne) dopuściło się pojedynczego i ciągłego naruszenia postanowień art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG w branży łączników na obszarze EOG. Nie wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczyły w naruszeniu przez cały okres jego trwania. Naruszenie charakteryzowało się przede wszystkim: dyskusjami konkurentów dotyczącymi cen, uzgadnianiem, egzekwowaniem i monitorowaniem porozumień cenowych oraz rabatów i zniżek; uzgadnianiem wprowadzania mechanizmów wdrażania; przydziałem rynków krajowych oraz klientów; wymianą ważnych informacji handlowych i poufnych informacji dotyczących rynku

i/lub odpowiednich informacji na temat spółek; uczestnictwem w regularnych spotkaniach oraz utrzymywaniem innych kontaktów w celu dokonywania uzgodnień dotyczących powyższych ograniczeń i monitorowania ich stosowania w obrębie EOG.

BRANŻA ŁĄCZNIKÓW (4)

Produktem rozpatrywanym są łączniki miedziane i łączniki ze stopów miedzi (takich jak brąz, mosiądz i inne stopy na bazie miedzi). Łącznik służy do łączenia rur wykorzystywanych do przesyłu wody, powietrza, gazu itp. w instalacjach kanalizacyjnych, ciepłowniczych, sanitarnych i innych. Występują różne rodzaje łączników, takie jak złączki do lutowania, pierścienie do lutowania, złączki zaciskowe, złączki zaprasowywane oraz złączki wciskane (push-fit). Niniejsza decyzja dotyczy wszystkich wyżej wymienionych rodzajów złączy. Postępowanie wykazało, że kartel obejmował cały obszar EOG. W 2003 r. wartość rynkowa EOG dla wszystkich łączników miedzianych i łączników ze stopów miedzi wynosiła w przybliżeniu 525 mln EUR przy około 960 mln sztuk.

PROCEDURA

(2)

(5)

(6) (3)

W styczniu 2001 r. przedsiębiorstwo Mueller Industries Inc poinformowało Komisję o istnieniu kartelu w branży łączników oraz w innych powiązanych sektorach na rynku rur miedzianych i wyraziło gotowość współpracy z Komisją w ramach obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji z 1996 r. Przedsiębiorstwo Mueller przedłożyło Komisji materiał dowodowy, który umożliwił jej przeprowadzenie kontroli.

L 283/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2007

(7)

W dniach 22 i 23 marca 2001 r. Komisja przeprowadziła pierwsze niezapowiedziane kontrole w zakresie rur i łączników miedzianych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 72 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2007 r. dotycząca środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5202) (1)

 • Dz. U. L283 - 69 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125) (1)

 • Dz. U. L283 - 61 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L283 - 59 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy na obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 57 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 55 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L283 - 53 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L283 - 37 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 15 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L283 - 13 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 8 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 1 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.