Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 8

Strona 1 z 5
L 283/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2007

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

wczy do procesu restrukturyzacji. Gdy w takich przypadkach przedsiębiorstwa zdecydują się złożyć wniosek o pomoc restrukturyzacyjną, począwszy od roku gospodarczego 2009/2010, po to by nie stawiać wówczas plantatorów w niekorzystnej sytuacji, należy im przyznać dodatkową wypłatę również za rok gospodarczy 2009/2010, pod warunkiem że wniosek przedsiębiorstwa wpłynie do 31 stycznia 2008 r.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 (1) przyjęto w celu umożliwienia rezygnacji z produkcji kwotowej najmniej konkurencyjnym producentom cukru. Zrzeczenie się kwot na mocy tego rozporządzenia nie osiągnęło jednak poziomu, którego pierwotnie oczekiwano. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (2), liniowe zmniejszenie kwot krajowych i regionalnych należy przeprowadzić – z uwzględnieniem wyników uzyskanych w ramach systemu restrukturyzacji – nie później niż do końca lutego 2010 r., co pozwoli uniknąć zachwiań równowagi na rynku w następnych latach gospodarczych, począwszy od roku 2010/2011. Taka liniowa obniżka może negatywnie wpłynąć na najbardziej konkurencyjne przedsiębiorstwa i osłabić całą branżę. Aby temu zapobiec, konieczne jest usprawnienie funkcjonowania systemu restrukturyzacji, tak aby zwiększyć skalę zrzekania się kwot w ramach tego systemu. Brak pewności co do wysokości pomocy restrukturyzacyjnej, którą otrzymają przedsiębiorstwa cukrownicze, najwyraźniej zniechęca je do składania wniosków o pomoc restrukturyzacyjną, co wynika z faktu, że państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwiększeniu minimalnego współczynnika procentowego pomocy zarezerwowanej zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 dla plantatorów buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii oraz podmiotów świadczących usługi przy użyciu maszyn rolniczych. W celu wyeliminowania tej niepewności wysokość pomocy zarezerwowanej dla plantatorów i podmiotów świadczących usługi przy użyciu maszyn rolniczych należy ustalić na poziomie 10 % pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom cukrowniczym, a odnośni plantatorzy powinni otrzymać dodatkową wypłatę za rok gospodarczy 2008/2009. W niektórych przypadkach potrzebny jest dłuższy okres przygotowa-

Aby przedsiębiorstwa i plantatorzy uczestniczący w systemie restrukturyzacji w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 nie znaleźli się w gorszej sytuacji, należy wypłacić im z mocą wsteczną różnicę między wysokością pomocy przyznawanej na te lata gospodarcze a wysokością pomocy, jaką przyznano by im na rok gospodarczy 2008/2009. Uznaje się, że aby stworzyć dalszą zachętę do udziału w systemie restrukturyzacji, właściwe jest, by przewidziane zostało zwolnienie z części tymczasowej składki restrukturyzacyjnej płaconej zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 za rok gospodarczy 2007/2008, które przysługiwałoby przedsiębiorstwom zrzekającym się w roku gospodarczym 2008/2009 odsetka kwoty co najmniej równego współczynnikowi procentowemu wycofania zastosowanemu do danego przedsiębiorstwa w roku 2007/2008. Wysokość zwolnienia powinna odpowiadać temu współczynnikowi procentowemu wycofania. Ponadto właściwe jest ustanowienie dwuetapowej procedury składania wniosków, dzięki czemu przedsiębiorstwa, które do dnia 31 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 72 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2007 r. dotycząca środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5202) (1)

 • Dz. U. L283 - 69 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125) (1)

 • Dz. U. L283 - 63 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180) (1)

 • Dz. U. L283 - 61 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L283 - 59 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy na obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 57 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 55 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L283 - 53 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L283 - 37 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 15 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L283 - 13 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 1 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.