Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

Data ogłoszenia:2007-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 2

(6)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1182/2007 (Dz.U. L 273 z 17.10.2007, str. 1). 2) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13). (3) Dz.U. L 131 z 23.5.2007, str. 10.

Należy zatem zmienić pułapy budżetowe mające zastosowanie w Portugalii, na rok 2007, do płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z przepisami art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz do systemu płatności jednolitej, odejmując od załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 552/2007 kwotę odpowiadającą kwotom odnoszącym się do premii mlecznej i do płatności dodatkowych dla producentów mleka i dodając je do załącznika II do tego ostatniego rozporządzenia.


L 284/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2007

(7)

Przed dniem 1 sierpnia 2004 r. Hiszpania podjęła decyzję o częściowym wprowadzeniu w życie systemu płatności jednolitej na warunkach określonych w art. 64–69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w szczególności płatności za wołowinę i cielęcinę. Jednakże w zastosowaniu art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1) hiszpański region Kantabria nie może, od roku 2007, korzystać ze wsparcia przejściowego przewidzianego w wymienionym artykule. Krajowa premia dodatkowa z tytułu krów mamek przewidziana w art. 125 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, przyznawana gospodarstwom znajdującym się w hiszpańskim regionie Kantabria, nie może zatem, od roku 2007, być finansowana z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Aby zapewnić utrzymanie wsparcia wspólnotowego dla sektora krów mamek, Hiszpania zwróciła się o przeniesienie kwoty odpowiadającej płatnościom dokonanym z tytułu krajowej premii dodatkowej w Kantabrii do roku 2006, z pułapu ustalonego na rok 2007 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 552/2007 dla dodatkowej premii krajowej do pułapu określonego w wymienionym załączniku dla premii z tytułu krów mamek. Należy zatem dostosować wyżej wymienione pułapy budżetowe. Należy zatem zmienić rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 247/2006 i (WE) nr 552/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Dopłat Bezpośrednich,

Artykuł 2 W tabeli znajdującej się w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 kwota dotycząca Azorów i Madery na rok budżetowy 2008 zostaje zastąpiona kwotą „86,98”. Artykuł 3 W rozporządzeniu (WE) nr 552/2007 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) kwota dotycząca „premii z tytułu krów mamek” dla Hiszpanii zostaje zastąpiona kwotą „261 153”; b) kwota dotycząca „Płatności dodatkowej na krowy mamki” dla Hiszpanii zostaje zastąpiona kwotą „26 000”; c) kwota dotycząca „premii z tytułu krów mamek” dla Portugalii zostaje zastąpiona kwotą „78 695”; d) kwota dotycząca „Płatności dodatkowej na krowy mamki” dla Portugalii zostaje zastąpiona kwotą „9 462”; e) kwota dotycząca „Artykułu 69, wołowina i cielęcina” dla Portugalii zostaje zastąpiona kwotą „1 681”; 2) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. się

(8)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

3) w załączniku III kwota dotycząca Portugalii zostaje zastąpiona kwotą „413 774”. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 kwota dotycząca Portugalii na rok 2007 zostaje zastąpiona kwotą „570 997”.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, str. 6. Sprostowanie w Dz.U. L 27 z 2.2.2007, str. 5).

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II

30.10.2007

PUŁAPY BUDŻETOWE DLA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZYZNAWANYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 70 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1782/2003 Rok kalendarzowy 2007

(w tys. EUR) Belgia Grecja Hiszpania Francja Włochy Niderlandy Portugalia Finlandia

PL

Artykuł 70 ust. 1 lit. a) 1 397 1 400 10 347 2 310 13 321 726 272 1 150

Pomoc z tytułu nasion

Artykuł 70 ust. 1 lit. b) 23 1 3 053 166 12 608 6 254”

Płatności z tytułu roślin uprawnych

Pomoc z tytułu roślin strączkowych na ziarno

Specjalna pomoc na uprawy ryżu

Pomoc z tytułu tytoniu

Premie mleczne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Płatności dodatkowe dla producentów mleka

L 284/13

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 34 z 200730.10.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10)

 • Dz. U. L284 - 33 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5218)

 • Dz. U. L284 - 31 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139) (1)

 • Dz. U. L284 - 27 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

 • Dz. U. L284 - 26 z 200730.10.2007

  Addendum do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L284 - 20 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L284 - 14 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L284 - 8 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L284 - 6 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L284 - 3 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L284 - 1 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2007 z dnia 29 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.