Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

Data ogłoszenia:2007-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 11

Strona 1 z 2
30.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 2,


padku na rok kalendarzowy 2007, pułapy budżetowe dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z przepisami art. 66–69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, pułapy budżetowe dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z przepisami art. 70 wymienionego rozporządzenia oraz pułapy budżetowe dla systemu płatności jednolitej.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (2), w szczególności jego art. 20 ust. 3 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ustala, dla każdego państwa członkowskiego, pułapy krajowe, które nie mogą być przekraczane przez kwoty referencyjne określone w tytule III rozdział 2 wymienionego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 247/2006 Portugalia zdecydowała się zredukować, na rok 2007, krajowy pułap premii przysługujących z tytułu krów mamek i przenieść odpowiednią kwotę finansową w celu wzmocnienia udziału Wspólnoty, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 247/2006, w finansowaniu szczególnych środków określonych w wymienionym rozporządzeniu. Od pułapu krajowego Portugalii na rok 2007, ustalonego w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy zatem odjąć kwotę, która ma być dodana do kwoty finansowej określonej w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006, oraz zredukować pułapy krajowe mające zastosowanie w Portugalii, na rok 2007, do premii przysługujących z tytułu krów mamek, w tym do płatności dodatkowej na krowy mamki, oraz do płatności za wołowinę i cielęcinę (art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003), ustalonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 552/2007.

(5)

(2)

Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 ustala kwoty roczne, do których wysokości Wspólnota finansuje działania przewidziane w tytułach II i III wymienionego rozporządzenia.

(3)

Załączniki I, II i III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiającego maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniającego to rozporządzenie (3) ustalają, odpowiednio i dla każdego przy-

Zgodnie z decyzją Portugalii kwoty premii mlecznej i płatności dodatkowych, przewidzianych w art. 95 i 96 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zostały włączone do systemu płatności jednolitej od roku 2007. Na tej podstawie obliczono dla Portugalii pułap krajowy dla systemu płatności jednolitej, o którym mowa w tytule III rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, na rok 2007. Pułap ten został określony w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 552/2007. Jednakże przy ustanawianiu pułapów budżetowych na rok 2007 nie uwzględniono wykluczenia z systemu płatności jednolitej premii mlecznych oraz płatności dodatkowych przyznawanych rolnikom z Azorów i Madery, w zastosowaniu art. 70 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 34 z 200730.10.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10)

 • Dz. U. L284 - 33 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5218)

 • Dz. U. L284 - 31 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139) (1)

 • Dz. U. L284 - 27 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

 • Dz. U. L284 - 26 z 200730.10.2007

  Addendum do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L284 - 20 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L284 - 14 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L284 - 8 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L284 - 6 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L284 - 3 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L284 - 1 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2007 z dnia 29 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.