Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

Data ogłoszenia:2007-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 14

Strona 1 z 5
L 284/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,


Po zakończeniu pomiarów wszystkich statków rybackich można zaprzestać stosowania zasady korygowania odnoszącej się do wpływu takiego pomiaru na poziom referencyjny tonażu; należy ją jednak utrzymać do celów bezwzględnego stosowania systemu wprowadzania/wycofywania względem tonażu. Należy dokonać przeglądu istniejącego wyłączenia z systemu wprowadzania/wycofywania statków włączonych do floty po dniu 1 stycznia 2003 r. lub – w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły później – po dniu ich przystąpienia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej przyjętej odpowiednio przed dniem 1 stycznia 2003 r. lub przed datą przystąpienia. Przegląd ten pozwoli na wyłączenie w odniesieniu do statków, które nie skorzystały ze środków przejściowych, mimo że o ich wprowadzeniu decyzję podjęto zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym przed przystąpieniem lub decyzją administracyjną, ponieważ 3-letni okres przejściowy okazał się zbyt krótki. Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Wspólnoty dnia 1 stycznia 2007 r., należy zatem dostosować przepisy rozporządzenia (WE) nr 1438/2003. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1438/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2003 (2) ustanawia przepisy wykonawcze dla rozdziału o polityce dotyczącej floty z rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002, w szczególności dla stosowania jego art. 11, 12, 13 i 14. Dnia 28 lipca 2007 r. zmieniono przepisy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w celu umożliwienia państwom członkowskim odbudowy 4 % średniego rocznego tonażu złomowanego przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. i 4 % tonażu złomowanego przy wykorzystaniu pomocy publicznej, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. Dnia 28 lipca 2007 r. zmieniono przepisy art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w celu uwzględnienia ustanowionego w art. 25 ust. 3 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 (3) wymogu obniżenia o co najmniej 20 % mocy silnika, którego wymiana nastąpiła przy wykorzystaniu pomocy publicznej, z wyłączeniem wymian silników w przypadku rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę zgodnie z jego definicją w wymienionym rozporządzeniu. Ponadto nie mają już zastosowania przepisy przejściowe, zgodnie z którymi każde zobowiązanie do pomocy publicznej dla odnowienia floty podjęte po wprowadzeniu nowej wspólnej polityki rybackiej, a do końca 2004 r. było powiązane z ogólnym zmniejszeniem zdolności połowowej o 3 %.

zmienione 24.7.2007, zmienione 30.4.2004,

(6)

(7) (2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1438/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. »GTa1« lub »łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 34 z 200730.10.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10)

 • Dz. U. L284 - 33 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5218)

 • Dz. U. L284 - 31 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139) (1)

 • Dz. U. L284 - 27 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

 • Dz. U. L284 - 26 z 200730.10.2007

  Addendum do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L284 - 20 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L284 - 11 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

 • Dz. U. L284 - 8 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L284 - 6 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L284 - 3 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L284 - 1 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2007 z dnia 29 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.