Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

Data ogłoszenia:2007-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 27

Strona 1 z 4
30.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/27

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

(Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna)

(2007/697/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tion of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2 akapit trzeci,

Odstępstwo to dotyczy zamiaru zezwolenia przez Irlandię na stosowanie na hektar rocznie 250 kg azotu pochodzącego z odchodów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, w których co najmniej 80 % powierzchni stanowią użytki zielone. Odstępstwo potencjalnie dotyczy maksymalnie 10 000 hodowli bydła w Irlandii, stanowiących 8 % wszystkich gospodarstw, 8 % użytków rolnych i 20 % zwierząt hodowlanych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Irlandzkie prawodawstwo wprowadzające w życie dyrektywę 91/676/EWG – European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006) – również ma zastosowanie do odstępstwa, o którego przyznanie złożono wniosek.

(1)

Jeśli ilości nawozu naturalnego, które państwo członkowskie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różnią się od ilości określonej w załączniku III pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze i jego lit. a) do dyrektywy 91/676/EWG, muszą one być ustalone tak, by nie stanowiły przeszkody w realizacji celów określonych w art. 1 wymienionej dyrektywy i muszą być uzasadnione na podstawie obiektywnych kryteriów, na przykład tak jak w omawianym przypadku, długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu.

(5)

Irlandzkie prawodawstwo wprowadzające w życie dyrektywę 91/676/EWG określa maksymalne poziomy stosowania nawozów zawierających azot i fosforan. Te maksymalne poziomy nawożenia różnicuje się na podstawie różnej zawartości azotu i fosforanu w glebie, a więc uwzględnia się udział azotu i fosforanu z gleby.

(2)

W dniu 12 listopada Irlandia złożyła Komisji wniosek o przyznanie odstępstwa na mocy załącznika III pkt 2 akapit trzeci do dyrektywy 91/676/EWG. Dnia 18 października 2006 r. złożono wniosek uaktualniony w oparciu o zmienione przepisy prawa krajowego European Communities (Good Agricultural Practice for the Protec-

(6)

(1) Dz.U. L 375 z 31.12.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Trzecie sprawozdanie z wdrażania w Irlandii dyrektywy dotyczącej azotanów oraz ostatnie sprawozdania Agencji Ochrony Środowiska obejmujące lata 2001–2003 przedłożone Komisji pokazują, że średnie stężenie azotanów w wodach gruntowych jest rzędu 2,5 mg/l azotu, a stężenie powyżej 50 mg/l azotanów odnotowano w nie więcej niż w 2 % punktów pobierania próbek. Dane na temat jakości wód w rzekach w latach 2000–2003 wskazują, że średnia wartość w stacjach monitorowania Eurowaternet wynosi 6,9 mg/l azotanów.

L 284/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2007

(7)

W 70 % miejsc monitorowania wód gruntowych stężenie azotanów pozostaje na stałym poziomie lub wykazuje tendencję do obniżania się: odnotowano poprawę jakości wód w rzekach w latach 2001–2003 w porównaniu do sytuacji w poprzednim okresie sprawozdawczym z lat 1995–1997 i zatrzymanie procesu degradacji jakości wód, jaki miał miejsce od lat osiemdziesiątych. Zauważono również zmniejszanie się jezior hipertroficznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 34 z 200730.10.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10)

 • Dz. U. L284 - 33 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5218)

 • Dz. U. L284 - 31 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139) (1)

 • Dz. U. L284 - 26 z 200730.10.2007

  Addendum do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L284 - 20 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L284 - 14 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L284 - 11 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

 • Dz. U. L284 - 8 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L284 - 6 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L284 - 3 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L284 - 1 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2007 z dnia 29 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.