Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 31

30.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116” (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/698/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2007/116/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Łączności,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/116/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, by od dnia 29 lutego 2008 r. właściwy krajowy organ regulacyjny mógł przydzielać numery dodane do wykazu na mocy niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2007/116/WE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (2) zarezerwowała krajowy zakres numeracyjny zaczynający się na „116” na potrzeby zharmonizowanych numerów dla zharmonizowanych usług o walorze społecznym. Załącznik do tej decyzji zawiera wykaz należących do tego zakresu numerów oraz usług, dla których każdy z nich jest zastrzeżony. Wykaz ten może być dostosowany zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE. Opis usługi związanej z numerem 116000 powinien zostać uaktualniony. Ponadto dwie usługi, tj. telefon zaufania dla dzieci i telefon wsparcia emocjonalnego, zostały uznane za usługi o walorze społecznym, które mogą odnieść korzyści ze zharmonizowanych numerów. Z powyższych powodów decyzja 2007/116/WE powinna zostać zaktualizowana i należy wprowadzić dodatkowe zastrzeżone numery.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2007 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, str. 32). (2) Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 30.

L 284/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2007

ZAŁĄCZNIK Wykaz numerów zastrzeżonych na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym

Szczególne warunki związane z prawem do posługiwania się tym numerem

Numer

Usługi, dla których numer jest zastrzeżony

116000

Rodzaj usługi: Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci Opis: Usługa polega na: a) przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie zaginionych dzieci i przekazywaniu informacji policji; b) udzielaniu wskazówek i wsparcia osobom odpowiedzialnym za zaginione dziecko; c) udzielaniu wsparcia w dochodzeniu.

Usługa jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju).

116111

Rodzaj usługi: Telefon zaufania dla dzieci Opis: Usługa służy pomocą dzieciom potrzebującym opieki i ochrony i łączy je z odpowiednimi usługami i zasobami; zapewnia ona dzieciom możliwość wyrażenia ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących i nawiązania kontaktu w nadzwyczajnej sytuacji.

Jeżeli usługa nie jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju), usługodawca musi zapewnić, że informacja nt. dostępności jest łatwo dostępna publicznie i że w czasie niedostępności usługi rozmówcy są informowani, kiedy usługa będzie ponownie dostępna.

116123

Rodzaj usługi: Telefon wsparcia emocjonalnego Opis: Usługa pozwala rozmówcy na skorzystanie z prawdziwego kontaktu międzyludzkiego opartego na słuchaniu bez dokonywania oceny. Usługa oferuje wsparcie emocjonalne rozmówcom cierpiącym na samotność, będącym w stanie kryzysu emocjonalnego albo rozważającym popełnienie samobójstwa.

Jeżeli usługa nie jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju), usługodawca musi zapewnić, że informacja nt. dostępności jest łatwo dostępna publicznie i że w czasie niedostępności usługi rozmówcy są informowani, kiedy usługa będzie ponownie dostępna.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 34 z 200730.10.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10)

 • Dz. U. L284 - 33 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5218)

 • Dz. U. L284 - 27 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

 • Dz. U. L284 - 26 z 200730.10.2007

  Addendum do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L284 - 20 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L284 - 14 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L284 - 11 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

 • Dz. U. L284 - 8 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L284 - 6 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L284 - 3 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L284 - 1 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2007 z dnia 29 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.