Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 34

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10)

Data ogłoszenia:2007-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 34

Strona 1 z 7
L 284/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2007

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10) (2007/700/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze,


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 oraz art. 20 akapit pierwszy,

wspólnej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (3) Malta spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro, przy czym wyłączenie na jej rzecz wskazane w art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. podlega zniesieniu z dniem 1 stycznia 2008 r. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w tablicy wskazującej adresy stron internetowych Eurosystemu zawartej w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7.

(3)

uwzględniając wytyczne EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do wytycznych EBC/2000/7 powinien zostać zmieniony z uwagi na niedawne zmiany w zakresie definiowania i prowadzenia jednolitej polityki pieniężnej Eurosystemu. Zmiany te odnoszą się między innymi do wykorzystania aktywów kwalifikowanych, jak również usunięcia transakcji bezwarunkowych (outright) z listy operacji dostrajających.

Wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (4) wprowadzają system TARGET2 jako następcę obecnego systemu TARGET zgodnie z art. 14 ust. 2 wytycznych EBC/2007/2. Krajowe banki centralne (KBC) dokonują migracji do TARGET2 zgodnie z harmonogramem określonym w art. 13 wytycznych EBC/2007/2. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w odwołaniach do systemu TARGET zawartych w załącznikach I i II do wytycznych EBC/2000/7,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2007/503/WE z dnia 10 lipca 2007 r. wydaną na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. (2) Cypr spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro, przy czym wyłączenie na jego rzecz wskazane w art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. podlega zniesieniu z dniem 1 stycznia 2008 r. Zgodnie z decyzją Rady 2007/504/WE z dnia 10 lipca 2007 r. wydaną na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia

Zmiany w załącznikach I i II 1. W załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszych wytycznych.

2. W załączniku II do wytycznych EBC/2000/7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszych wytycznych.

(3) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, str. 32. (4) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 1.

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, str. 1. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2006/12 (Dz.U. L 352 z 13.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, str. 29.

30.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/35

Artykuł 2 Zmiany w tablicy zawierającej strony internetowe Eurosystemu Tablicę zawierającą strony internetowe Eurosystemu, zawartą w załączniku 5 do załącznika I do wytycznych EBC/2000/7, zastępuje się tablicą zawartą w załączniku III do niniejszych wytycznych. Artykuł 3 Weryfikacja KBC przesyłają EBC najpóźniej do dnia 30 września 2007 r. szczegółowe dane w zakresie dokumentacji oraz środków, za pomocą których zamierzają stosować się do niniejszych wytycznych. Artykuł 4 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich przyjęciu. Artykuł 1 ma zastosowanie, począwszy od dnia 19 listopada 2007 r. Artykuł 2 ma zastosowanie, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. Artykuł 5 Adresaci Niniejsze wytyczne skierowane są do KBC uczestniczących państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 33 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5218)

 • Dz. U. L284 - 31 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139) (1)

 • Dz. U. L284 - 27 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

 • Dz. U. L284 - 26 z 200730.10.2007

  Addendum do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L284 - 20 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L284 - 14 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L284 - 11 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

 • Dz. U. L284 - 8 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L284 - 6 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L284 - 3 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L284 - 1 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2007 z dnia 29 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.