Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

Data ogłoszenia:2007-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 6

L 284/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 11 ust. 5, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Jednocześnie przedstawiono Komisji dodatkowe informacje na temat zaproponowanych regulacji odnoszących się do znacznej liczby statków, które prowadziły działalność połowową przed dniem 31 grudnia 2006 r. i kontynuowały działalność w regionach peryferyjnych nie będąc włączone do rejestru floty rybackiej Wspólnoty. Należy rozważyć wspomniane regulacje jako rozszerzenie planów rozwoju. Plany rozwoju przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa w regionach peryferyjnych. W tym kontekście należy dokonać przeglądu poziomów referencyjnych dla niektórych flot w regionach peryferyjnych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2004 (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Wspólne oświadczenie Rady i Komisji w sprawie regionów peryferyjnych złożone w trakcie posiedzenia Rady ds. Rybołówstwa w dniu 27 lipca 2006 r. (3) podkreśla potrzebę odpowiednich środków zapewniających zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa w tych regionach. Środki te mają uwzględniać szczególne cechy działalności połowowej na danych obszarach. Ponadto mają one być przyjęte przy uwzględnieniu trwających badań w tej dziedzinie oraz w świetle oceny stanu zasobów połowowych w regionach peryferyjnych przeprowadzonej przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). W następstwie wspomnianego oświadczenia Francja i Portugalia przyjęły plany rozwoju dla Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej, wyspy Reunion i Azorów. Ocena wpływu tych planów na zasoby rybołówstwa została przedstawiona przez STECF na jego posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2007 r.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1646/2006 (Dz.U. L 309 z 9.11.2006, str. 1). (3) Dokument Rady nr 11823/06 ADD 1 z dnia 20 lipca 2006 r.

(4) Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 19. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1570/2005 (Dz.U. L 252 z 28.9.2005, str. 6).

30.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/7

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Szczególne poziomy referencyjne dla flot rybackich zarejestrowanych w regionach peryferyjnych Hiszpanii, Francji i Portugalii Hiszpania

Segment floty Kod segmentu GT kW

Wyspy Kanaryjskie. Długość < 12 metrów. Wody UE Wyspy Kanaryjskie. Długość ≥ 12 metrów. Wody UE Wyspy Kanaryjskie. Długość ≥ 12 metrów. Wody międzynarodowe i wody krajów trzecich Razem

CA1 CA2 CA3

2 878 4 779 51 167 58 824

23 202 16 055 90 680 129 937

Francja

Segment floty Kod segmentu GT kW

Reunion. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość < 12 metrów Reunion. Gatunki pelagiczne. Długość ≥ 12 metrów Gujana Francuska. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość < 12 metrów Gujana Francuska. Statki do połowów krewetek. Gujana Francuska. Gatunki pelagiczne. Statki morskie Martynika. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość < 12 metrów Martynika. Gatunki pelagiczne. Długość ≥ 12 metrów Gwadelupa. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość < 12 metrów Gwadelupa. Gatunki pelagiczne. Długość ≥ 12 metrów Razem

4FC 4FD 4FF 4FG 4FH 4FJ 4FK 4FL 4FM

1 050 10 002 475 7 560 3 500 5 409 1 000 6 188 500 35 684

19 320 31 465 6 260 19 726 5 000 142 116 3 000 167 765 1 750 396 402

Portugalia

Segment floty Kod segmentu GT kW

Madera. Gatunki przydenne. Długość < 12 metrów Madera. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość ≥ 12 metrów Madera. Gatunki pelagiczne. Sekwana. Długość ≥ 12 metrów Azory. Gatunki przydenne. Długość < 12 metrów Azory. Gatunki przydenne i pelagiczne. Długość ≥ 12 metrów Razem

4K6 4K7 4K8 4K9 4KA

680 5 354 253 2 721 14 246 23 254

4 574 17 414 1 170 30 910 29 845 83 913”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 34 z 200730.10.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10)

 • Dz. U. L284 - 33 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5218)

 • Dz. U. L284 - 31 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139) (1)

 • Dz. U. L284 - 27 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

 • Dz. U. L284 - 26 z 200730.10.2007

  Addendum do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L284 - 20 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L284 - 14 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L284 - 11 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

 • Dz. U. L284 - 8 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L284 - 3 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L284 - 1 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2007 z dnia 29 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.