Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2007-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 8

Strona 1 z 2
L 284/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych0 (1), w szczególności jego art. 23, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. Stosuje się je do produkcji oraz wprowadzania na rynek żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określa zasady przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt, zarodków, komórek jajowych i produktów pochodzenia zwierzęcego. Usuwanie materiałów określonego ryzyka z produktów przeznaczonych jako żywność i pasza jest najważniejszym środkiem ochrony zdrowia publicznego. Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stanowi, że status państw członkowskich, krajów trzecich i ich regionów w odniesieniu do gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) ma być określony poprzez ich podział na trzy kategorie: znikome ryzyko BSE, kontrolowane ryzyko BSE i nieokreślone ryzyko BSE. Artykuł ten stanowi także o dokonaniu ponownej oceny kategoryzacji wspólnotowej państw po ustaleniu przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) procedury klasyfikacji państw według kategorii. Do czasu przyjęcia decyzji w sprawie statusu BSE państw członkowskich i państw trzecich, rozporządzenie (WE) nr 999/2001 wprowadza środki przejściowe, które należy stosować w okresie do dnia 1 lipca 2007 r. W ramach środków przejściowych dotyczących BSE ograniczenia na przywóz do Wspólnoty z państw trzecich, w których istnieje ryzyko BSE, dotyczyły produktów


mięsnych zgodnie z definicją w dyrektywie Rady 77/99/EWG (2), która obejmowała przetworzone jelita (tusze zwierzęce). Dodatkowo wprowadzono możliwość handlu trójstronnego, gdzie państwa trzecie, w których występuje ryzyko BSE, mogą dokonywać wywozu przetworzonych jelit pochodzących z państw, w których występowanie BSE uważane jest za wysoce nieprawdopodobne.

(5)

(1)

Dnia 25 czerwca 2007 r. rozporządzenie (WE) nr 999/2001 zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 722/2007 (3). Tak zmienione rozporządzenie (WE) nr 999/2001 wprowadziło wspólnotowy system kategoryzacji państw według panującego w nich zagrożenia BSE, zgodnie z kategoryzacją Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. System ten obejmuje nie tylko wykaz wszystkich państw przydzielonych do jednej z trzech kategorii: znikome ryzyko BSE, kontrolowane ryzyko BSE i nieokreślone ryzyko BSE, ale również wprowadza zasady handlowe zależne od danej kategorii ryzyka.

(2)

(6)

(3)

Zasady przywozu dotyczące nowego systemu kategoryzacji odnosiły się do produktów mięsnych, zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4), która nie obejmowała przetworzonych jelit. Zgodnie z warunkami stosowanymi przed dniem 1 lipca 2007 r. i w celu zapewnienia tego samego poziomu ochrony konsumentów, przetworzone jelita powinny zostać umieszczone w wykazie produktów objętych zasadami przywozu w odniesieniu do TSE w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do tego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 284 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 34 z 200730.10.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2007/10)

 • Dz. U. L284 - 33 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5218)

 • Dz. U. L284 - 31 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5139) (1)

 • Dz. U. L284 - 27 z 200730.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5095)

 • Dz. U. L284 - 26 z 200730.10.2007

  Addendum do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L284 - 20 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L284 - 14 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L284 - 11 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003, rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

 • Dz. U. L284 - 6 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2104/2004 dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L284 - 3 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2007 z dnia 29 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L284 - 1 z 200730.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2007 z dnia 29 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.