Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 37 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 37 - Strona 3

Strona 3 z 4

) NK603xMON810 otrzymana w drodze krzyżowania odmian kukurydzy zawierających modyfikacje MON-ØØ6Ø3-6 i MON-ØØ81Ø-6 zgodna z opisem zawartym w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji otrzymuje niepowtarzalny identyfikator MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004. Artykuł 2 Zezwolenie Niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu, dla celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, następujących produktów: a) żywności i składników żywności zawierających kukurydzę MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych;


(2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24. (3) Dz.U. L 287 z 5.11.2003, str. 1. (4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(9)

(10)

(1) Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 5.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/39

b) pasz zawierających kukurydzę MON-ØØ6Ø3-6xMONØØ81Ø-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; c) produktów innych niż żywność i pasze zawierających kukurydzę MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, lub składających się z niej, dla takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza z wyjątkiem uprawy. Artykuł 3 Etykietowanie 1. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”. 2. Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów, o których mowa w art. 2 lit. b) i lit. c), zawierających kukurydzę MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”. Artykuł 4 Monitorowanie skutków dla środowiska 1. Posiadacz zezwolenia gwarantuje, że plan monitorowania skutków dla środowiska naturalnego, określony w punkcie h) załącznika, zostanie wprowadzony i zrealizowany. 2. Posiadacz zezwolenia przedstawia Komisji coroczne sprawozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania.

Artykuł 5 Rejestr wspólnotowy Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Artykuł 6 Posiadacz zezwolenia Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A. z siedzibą w Belgii, występujące w imieniu Monsanto Company, Stany Zjednoczone Ameryki. Artykuł 7 Okres ważności Niniejszą decyzję stosuje się przez 10 lat od daty powiadomienia o niej. Artykuł 8 Adresat Niniejsza decyzja jest skierowana do Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antwerpia, Belgia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 285/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

ZAŁĄCZNIK a) Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia: Nazwa: Monsanto Europe S.A. Adres: Scheldelaan 460, Haven 627 – B-2040 Antwerpia – Belgia W imieniu: Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, USA.

b) Oznaczenie i specyfikacja: 1) żywności i składników żywności zawierających kukurydzę MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; 2) pasz zawierających kukurydzę MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; 3) produktów innych niż żywność i pasze zawierające kukurydzę MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 lub składające się z niej, dla takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy. Genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 zgodną z opisem we wniosku, otrzymaną w drodze krzyżowania odmian kukurydzy zawierających modyfikacje MON-ØØ6Ø3-6 i MON-ØØ81Ø-6, cechuje ekspresja proteiny CP4 EPSPS, nadającej tolerancję na herbicyd glifosat oraz proteiny Cry1Ab nadającej odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 37 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 1 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.