Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 29 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 29 - Strona 3

Strona 3 z 5

(i) zgoda na wysyłkę takiego mięsa jest wydawana przez właściwy organ weterynaryjny Zjednoczonego Królestwo wyłącznie, jeśli

1.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/31

— zwierzęta, o których mowa w lit. c) ppkt (iv), zostały przetransportowane do zakładu niemającego kontaktu z gospodarstwami znajdującymi się na obszarach niewymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III; oraz

i gospodarstw zatwierdzonych dla celów stosowania lit. c), d) i e).”


2) Artykuł 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

— zakład ten nie jest położony w hrabstwie Surrey;

„2.

Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do:

(ii) mięso jest przez cały czas wyraźnie zidentyfikowane, przenoszone, przechowywane i transportowane oddzielnie od mięsa niekwalifikującego się do wysłania z obszaru wymienionego w załączniku I;

a) nasienia, komórek jajowych i zarodków wyprodukowanych przed dniem 15 lipca 2007 r.;

(iii) w czasie badania poubojowego prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie dokonującym wysyłki lub w przypadku uboju dziczyzny hodowlanej na terenie gospodarstwa, o którym mowa w lit. c) ppkt (ii), lub w przypadku dziczyzny w zakładzie przetwórstwa dziczyzny, nie stwierdzono objawów klinicznych pryszczycy ani nie znaleziono pośmiertnych dowodów na jej obecność;

b) zamrożonego nasienia i zarodków bydła, zamrożonego nasienia świń, zamrożonego nasienia i zarodków owiec i kóz przywiezionych do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w dyrektywach 88/407/EWG, 89/556/EWG, 90/429/EWG lub 92/65/EWG, i które od chwili wprowadzenia do Zjednoczonego Królestwa były przechowywane i transportowane oddzielnie od nasienia, komórek jajowych i zarodków niekwalifikujących się do wysłania zgodnie z ust. 1;

(iv) mięso pozostawało w zakładach lub gospodarstwach, o których mowa w lit e) ppkt (iii), przez co najmniej 24 godziny od badania poubojowego zwierząt, o których mowa w lit. c) i d);

c) zamrożonego nasienia i zarodków uzyskanych od bydła, świń, owiec i kóz trzymanych przez co najmniej 90 dni poprzedzających datę pobrania tego nasienia i zarodków oraz w trakcie pobrania na obszarach wymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III, i które:

(v) wstrzymuje się dalsze przygotowywanie mięsa do wysyłki poza obszar wymieniony w załączniku I:

(i) były przechowywane w zatwierdzonych warunkach przez okres co najmniej 30 dni przed datą wysłania, oraz

— w przypadku zdiagnozowania pryszczycy w zakładach lub gospodarstwach, o których mowa w lit. e) ppkt (iii), do chwili zakończenia uboju wszystkich obecnych tam zwierząt oraz usunięcia całego mięsa i wszystkich martwych zwierząt oraz do upływu co najmniej 24 godzin od zakończenia czyszczenia i dezynfekcji tych zakładów i gospodarstw pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, oraz

(ii) zostały pobrane od zwierząt dawców znajdujących się w ośrodkach lub w gospodarstwach wolnych od pryszczycy przez co najmniej trzy miesiące przed datą pobrania nasienia i 30 dni po dacie jego pobrania oraz położonych w środku obszaru o promieniu 10 kilometrów, w którym nie wystąpił przypadek pryszczycy przez co najmniej 30 dni poprzedzających datę pobrania.

— w przypadku uboju w tym samym zakładzie zwierząt podatnych na pryszczycę pochodzących z gospodarstw znajdujących się w obszarach wymienionych w załączniku I, które nie spełniają warunków określonych w ust. 4 lit. c) lub d), do chwili zakończenia uboju wszystkich takich zwierząt oraz czyszczenia i dezynfekcji tych zakładów pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

Przed wysłaniem nasienia, o którym mowa w lit. a), b) i c), centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz ośrodków i zespołów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 29 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 25 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz przedłużająca ich mandaty

 • Dz. U. L287 - 23 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania Niemcom dodatkowych trzech dni połowowych za program zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5221)

 • Dz. U. L287 - 18 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5197) (1)

 • Dz. U. L287 - 12 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające po raz 88. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L287 - 10 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2007 z dnia 31 października 2007 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 8 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 6 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach WE obszaru ICES Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L287 - 3 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.