Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2007-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 1

Strona 1 z 14
6.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1292/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

które doprowadziło do wprowadzenia wspomnianych środków, będzie dalej zwane „dochodzeniem pierwotnym”.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 2 i 3,

(2)

Środki nałożone na przywóz z Indii w dochodzeniu pierwotnym zostały na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1975/2004 (4) rozszerzone tak, że objęły przywóz folii PET wysyłanej z Brazylii i Izraela, niezależnie od tego, czy jako kraj pochodzenia wskazano Brazylię lub Izrael, czy też nie.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja swoją decyzją 2001/645/WE (5) przyjęła zobowiązania złożone przez pięciu hinduskich producentów w związku z dochodzeniem pierwotnym. Zobowiązania te zostały uchylone decyzją 2006/173/WE (6).

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

(4)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1676/2001 (2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1424/2006 (3), Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) („folia PET”) pochodzącej między innymi z Indii. Środki objęte niniejszym przeglądem przyjęły formę cła ad valorem na poziomie 0–18 %, nałożonego na przywóz pochodzący od wskazanych eksporterów, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 17,3 %, nałożoną na przywóz ze wszystkich innych przedsiębiorstw. Dochodzenie,

(4) (5) (6) (7)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 367/2006, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1124/2007 (7), Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii. Podjęte środki przyjęły formę cła ad valorem na poziomie 7–19,1 %, nałożonego na przywóz pochodzący od wskazanych eksporterów, ze stawką cła rezydualnego wynoszącą 19,1 %, nałożoną na przywóz ze wszystkich innych przedsiębiorstw. Dochodzenie, które doprowadziło do wprowadzenia rozporządzenia (WE) nr 367/2006 wraz z późniejszymi zmianami, będzie dalej zwane „poprzednim dochodzeniem antysubsydyjnym”.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 342 z 18.11.2004, str. 1. 227 z 23.8.2001, str. 56. 68 z 8.3.2006, str. 37. 255 z 29.9.2007, str. 1.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1. (3) Dz.U. L 270 z 29.9.2006, str. 1.

L 288/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2007

2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(5)

(11)

W dniach, odpowiednio, 23 maja 2006 r. oraz 3 lipca 2006 r. Komisja otrzymała kolejno wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego oraz wniosek o dokonanie częściowego, ograniczonego do ewentualnego dumpingu stosowanego przez Jindal Poly Films Limited („Jindal”), przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 60 z 20076.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/11/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L288 - 35 z 20076.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5210) (1)

 • Dz. U. L288 - 27 z 20076.11.2007

  Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L288 - 22 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. poddające wymogowi rejestracji przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itp.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L288 - 20 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 17 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1293/2007 z dnia 30 października 2007 r. uchylające cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1050/2002 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Tajwanu i zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz uchylające cła wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 960/2003 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Indii, zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz kończące postępowanie w tej sprawie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.