Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. poddające wymogowi rejestracji przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itp.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 22

Strona 1 z 3
L 288/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1295/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. poddające wymogowi rejestracji przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itp.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 10 ust. 4 i art. 14 ust. 5,


(„wnioskodawca”), Komisja stwierdziła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające rozpoczęcie postępowania i dlatego też, zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego, ogłosiła w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itp.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2).

(3)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Skarżący domaga się również, by przywóz produktu, którego dotyczy wniosek, podlegał wymogowi rejestracji zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, tak by możliwe było równoczesne zastosowanie środków w odniesieniu do tego przywozu od daty takiej rejestracji

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Komisja otrzymała wniosek, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, o poddanie wymogowi rejestracji przywozu niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itp.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(5)

Produkt, którego dotyczy wniosek, w dużej mierze objęty jest obecnie ostatecznymi środkami ochronnymi wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (WE) nr 658/2004 (3). Środki te przestaną obowiązywać w dniu 8 listopada 2007 r.

D. PODSTAWY WPROWADZENIA REJESTRACJI

A. PRODUKT, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK (1)

Produktem, którego dotyczy wniosek o objęcie rejestracją, są przetworzone lub zakonserwowane mandarynki (włączając tangeryny i satsuma), klementynki, wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe, niezawierające dodatku alkoholu, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, według definicji określonej w pozycji CN 2008, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt, którego dotyczy wniosek”), objęte kodami CN 2008 30 55, 2008 30 75 i ex 2008 30 90.

B. WNIOSEK (2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego środków tymczasowych nie można wprowadzić wcześniej niż 60 dni od wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia podstawowego ostateczne cło antydumpingowe można jednak nałożyć na produkty, które dopuszczono do konsumpcji, nie później niż 90 dni przed datą zastosowania środków tymczasowych, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki podane w tym ustępie, a przywóz został zarejestrowany zgodnie z art. 14 ust. 5. Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, może polecić organom celnym podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania przywożonych towarów tak, aby środki mogły zostać zastosowane w odniesieniu do przywozu od daty rejestracji. Przywożone towary mogą zostać poddane rejestracji na wniosek przemysłu wspólnotowego, który zawiera dostateczne dowody uzasadniające takie działanie.

Po otrzymaniu skargi Hiszpańskiej Narodowej Federacji Związków Producentów Przemysłu Przetwórczego Owocowo-Warzywnego (Spanish National Federation of Associations of Processed Fruit and Vegetables – FNACV)

(6)

Wniosek zawiera dostateczne dowody uzasadniające rejestrację. Jest ona dodatkowo uzasadniona dowodami pochodzącymi z innych źródeł.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 60 z 20076.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/11/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L288 - 35 z 20076.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5210) (1)

 • Dz. U. L288 - 27 z 20076.11.2007

  Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L288 - 20 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 17 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1293/2007 z dnia 30 października 2007 r. uchylające cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1050/2002 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Tajwanu i zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz uchylające cła wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 960/2003 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Indii, zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz kończące postępowanie w tej sprawie

 • Dz. U. L288 - 1 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.