Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5210) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 35

Strona 1 z 15
6.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/35

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5210)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/710/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

w Rumunii wymienionych w dodatku B do załącznika VII Aktu przystąpienia („wykaz zakładów”) do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VII rozdział 5 sekcja B podsekcja I lit. e),

Wykaz zakładów został uaktualniony decyzją Komisji 2007/23/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającą dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1) oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2) określają niektóre wymagania strukturalne dla zakładów, które wchodzą w zakres tych rozporządzeń.

W Rumunii niektóre zakłady w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i spełniają obecnie w pełni wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. W związku z powyższym należy wprowadzić poprawki do wykazu zakładów, aby uwzględnić te zmiany.

(5)

(2)

Załącznik VII rozdział 5 sekcja B podsekcja I lit. a) Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii stanowi, że niektóre wymagania strukturalne określone w powyższych rozporządzeniach mają nie stosować się do zakładów

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

Co więcej, w Rumunii niektóre zakłady w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim mają trudności w spełnieniu odpowiednich wymagań strukturalnych określonych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 z powodu ograniczeń technicznych. Zakłady te potrzebują więcej czasu, by zakończyć proces modernizacji w celu osiągnięcia pełnej zgodności z odpowiednimi wymaganiami strukturalnymi określonymi w tych rozporządzeniach. Zakłady te powinny zostać dodane do wykazu zakładów w okresie przejściowym.

(3) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 9.

L 288/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2007

(6)

Wspomniane zakłady przedstawiły gwarancje, że dysponują niezbędnymi środkami, by usunąć istniejące braki w trakcie okresu przejściowego. Dla każdego zakładu dostępne są szczegółowe informacje dotyczące braków.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(7)

Dla zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy zastąpić wykaz zakładów przedstawiony w dodatku B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wykazem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 60 z 20076.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/11/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L288 - 27 z 20076.11.2007

  Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L288 - 22 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. poddające wymogowi rejestracji przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itp.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L288 - 20 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 17 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1293/2007 z dnia 30 października 2007 r. uchylające cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1050/2002 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Tajwanu i zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz uchylające cła wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 960/2003 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Indii, zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz kończące postępowanie w tej sprawie

 • Dz. U. L288 - 1 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.