Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/11/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2007-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 60

L 288/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/11/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2007/711/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne.


(6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 12–13 grudnia 2002 r. Rada Europejska przyjęła deklarację stwierdzającą, że uzgodnienia „Berlin plus” i ich wykonanie dotyczą wyłącznie tych państw członkowskich UE, które są również członkami NATO albo stronami „Partnerstwa dla pokoju” i które wskutek tego zawarły z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa,

Na podstawie art. 6 wspólnego działania 2004/570/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) do podjęcia dalszych decyzji w sprawie wyznaczenia dowódcy sił UE. Dnia 27 czerwca 2006 r. KPB decyzją BiH/9/2006 (2) mianował dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie kontradmirała Hansa Jochena WITTHAUERA. Dowódca operacji UE zalecił mianowanie generała dywizji Ignacia MARTÍNA VILLALAÍNA nowym dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Komitet Wojskowy UE poparł to zalecenie. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonaniu decyzji

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Generał dywizji Ignacio MARTÍN VILLALAÍN zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 4 grudnia 2007 r.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2007 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. DURRANT PAIS

(4) (5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10. (2) Dz.U. L 196 z 18.7.2006, str. 25.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 35 z 20076.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5210) (1)

 • Dz. U. L288 - 27 z 20076.11.2007

  Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L288 - 22 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. poddające wymogowi rejestracji przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itp.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L288 - 20 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 17 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1293/2007 z dnia 30 października 2007 r. uchylające cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1050/2002 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Tajwanu i zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz uchylające cła wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 960/2003 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Indii, zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz kończące postępowanie w tej sprawie

 • Dz. U. L288 - 1 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.