Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 14

Strona 1 z 13
L 289/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/716/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Produkty te mogą być wysyłane z Bułgarii, tylko jeżeli zostały wytworzone w zakładach przetwórczych wymienionych w załączniku do decyzji 2007/31/WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) w dniach od 22 do 27 kwietnia 2007 r. przeprowadziło w Bułgarii misję, której celem była ocena sytuacji zakładów przetwórczych. Władze bułgarskie dowiodły, że rozwiązały wcześniejsze problemy z kontrolami i mają obecnie wystarczający potencjał do właściwej oceny zakładów w celu dopuszczenia ich do handlu wewnątrzwspólnotowego. Należy zatem uchylić decyzję 2007/31/WE.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

W rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (4) oraz (WE) nr 853/2004 przewidziano pewne wymagania strukturalne dla zakładów podlegających niniejszym rozporządzeniom.

(1)

W decyzji Komisji 2007/31/WE (2) ustanowiono środki przejściowe dotyczące wysyłania z Bułgarii do innych państw członkowskich niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3).

(4)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 61. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/586/WE (Dz.U. L 220 z 25.8.2007, str. 22). (3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

Niektóre zakłady sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii potrzebują więcej czasu na dostosowanie się do odpowiednich wymagań strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004. Wymagania strukturalne określone odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, w załączniku II rozdział II i w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, w załączniku III sekcja I rozdziały II i III, sekcja II rozdziały II i III oraz sekcja V rozdział I, nie mają zastosowania do zakładów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2009 r., pod pewnymi warunkami.

(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.

7.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/15

(5)

Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach przechodzących transformację. W celu sprawdzenia, czy produkty wytworzone w tych zakładach wprowadzane są wyłącznie na rynek krajowy, powinny one być oznaczone innymi znakami jakości zdrowotnej lub znakami identyfikacyjnymi niż znaki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i inne państwa członkowskie powinny zostać o tym oznaczeniu poinformowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 59 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 38 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 8 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L289 - 4 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.