Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 2

Strona 2 z 7

(3)

(8)

(4)

(9)

(10)

(5)

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92). (2) COM(2005) 24. (3) COM(2005) 229 wersja ostateczna.

(4) Wymogi biznesowe w zakresie e-fakturowania to cechy, którymi powinny charakteryzować się usługi e-fakturowania, aby odpowiadały potrzebom i celom biznesowym zainteresowanych stron, umożliwiając funkcjonowanie procedur finansowych i łańcuchów dostaw. Należą do nich następujące kategorie: ogólne procesy biznesowe, informacje konieczne do e-fakturowania, standardowa struktura komunikatów.


7.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/39

(11)

Członkami grupy ekspertów powinny być osoby mające bezpośrednie i odpowiednie kompetencje w zakresie działań związanych z e-fakturowaniem, w tym kluczowe zainteresowane strony z sektora publicznego oraz większych i mniejszych przedsiębiorstw, a także usługodawcy, organizacje normalizacyjne i przedstawiciele konsumentów. Ponadto należy stworzyć możliwość uczestniczenia w niej obserwatorów. Wszelkie sprawozdania lub wnioski grupy ekspertów powinny być efektem pracy jej członków i nie mogą być traktowane jako odzwierciedlenie poglądów służb Komisji. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących bezpieczeństwa określonych w załączniku do decyzji nr 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (regulamin wewnętrzny Komisji) (1), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy ekspertów. Dane osobowe członków grupy ekspertów powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2). Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu,

braków, które uniemożliwiają wykorzystanie w pełni potencjału gospodarki Wspólnoty;

b) określenie wymogów biznesowych e-fakturowania dla europejskich ram e-fakturowania oraz zapewnienie ich zatwierdzenia przez najważniejsze zainteresowane strony (3);

(12)

c) określenie istotnych dla e-fakturowania danych, w szczególności dotyczących powiązań między fakturami i – co najmniej – procesu zaopatrzenia i płatności, spraw związanych z podatkiem VAT, potwierdzeniem autentyczności i integralności, wymogami archiwizacji i przechowywania, jak i potrzebą zagwarantowania zatwierdzenia tych elementów przez najważniejsze zainteresowane strony;

(13)

d) zaproponowanie podziału obowiązków między organami normalizacyjnymi oraz ustalenie ram czasowych dla rozwoju wspólnej normy/wspólnych norm, opierającej/opierających się na wymogach biznesowych i wymogach w zakresie danych określonych przez zainteresowane strony w celu wsparcia europejskich ram e-fakturowania;

(14)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

e) zaproponowanie europejskich ram e-fakturowania. Europejskie ramy e-fakturowania mają na celu stworzenie wspólnej struktury pojęciowej, uwzględniającej wymogi i normy biznesowe, oraz zaproponowanie rozwiązań wspierających świadczenie usług e-fakturowania w ogólnie dostępny i interoperatywny sposób.

Artykuł 1 Grupa Ekspertów ds. e-fakturowania Niniejszym ustanawia się Grupę Ekspertów ds. e-fakturowania, dalej zwaną „Grupą”. Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 2 Zadania 1. Zadaniem Grupy jest pomoc Komisji w rozwoju i nadzorowaniu postępów w realizacji ustalonej strategii tworzenia europejskich ram e-fakturowania. 2. Zadania Grupy powinny zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r. 3. Grupa wykonuje następujące zadania szczegółowe:

4. Wykonując swoje zadania Grupa uwzględnia dotychczas wykonane prace i rozwiązania, w szczególności w zakresie wymogów biznesowych i norm technicznych w dziedzinie efakturowania w sektorze publicznym i prywatnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 59 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 14 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 8 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L289 - 4 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.