Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 3

Strona 3 z 7

5. W stosownych i koniecznych przypadkach Grupa może przenosić odpowiedzialność w zakresie wykonania określonych prac na podgrupy albo organy zewnętrzne i organizacje specjalizujące się w dziedzinie e-fakturowania.

6. Grupa sporządza i podaje do wiadomości Komisji sprawozdanie śródokresowe, podsumowujące postępy w realizacji zadań, i wszelkie zalecenia, które mogą stać się bodźcem do refleksji i dyskusji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, w szczególności zrzeszeniami przemysłowymi. Sprawozdanie to jest podawane do publicznej wiadomości.


a) wskazanie w uregulowaniach prawnych z zakresu e-fakturowania na poziomie Wspólnoty i państw członkowskich

(1) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38). (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

7. Grupa sporządza i podaje do wiadomości Komisji sprawozdanie końcowe, zawierające opis europejskich ram e-fakturowania. Sprawozdanie to jest podawane do publicznej wiadomości.

(3) Przede wszystkim sektor publiczny, przedsiębiorstwa oraz dostawcy usług z sektora ICT i usług finansowych.

L 289/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2007

Artykuł 3 Konsultacje 1. Komisja może konsultować się z Grupą w każdej kwestii związanej z e-fakturowaniem. 2. Przewodniczący Grupy może doradzić Komisji skonsultowanie się z Grupą w sprawie konkretnego zagadnienia. Artykuł 4 Skład i powoływanie 1. W skład Grupy wchodzi nie więcej niż 30 członków.

d) członkowie muszą biegle władać językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym udział w dyskusjach i przygotowaniu sprawozdań.

Do zgłoszeń otrzymanych od zainteresowanych stron należy dołączyć dokumentację wskazującą, że proponowany członek spełnia powyższe warunki.

5. Przy powoływaniu członków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

2. Członkowie są powoływani przez Komisję spośród specjalistów posiadających kompetencje w zakresie e-fakturowania, na podstawie zgłoszeń zrzeszeń przemysłowych, instytucji sektora publicznego i osób prywatnych reprezentujących interesy całego sektora publicznego lub jego części, przedsiębiorstw i sektora technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych (ICT), konsumentów, podmiotów świadczących usługi finansowe i organizacji normalizacyjnych w dziedzinie e-fakturowania. Kandydaci, których uznano za odpowiednich, ale których nie powołano, mogą zostać wpisani na listę rezerwową, z której Komisja może korzystać, jeśli wystąpi konieczność wyznaczenia zastępców członków Grupy. 3. Członkowie są powoływani w charakterze przedstawicieli władz publicznych i społeczeństwa obywatelskiego. 4. Komisja ocenia zgłoszenia stosując następujące kryteria:

a) wymagane kompetencje prawne, handlowe i techniczne w odniesieniu do zagadnień wchodzących w zakres obowiązków Grupy;

b) kompetencje obejmujące wszystkie odpowiednie funkcje po stronie podaży i popytu w odniesieniu do e-fakturowania;

Ponadto Komisja, opierając się na otrzymanych zgłoszeniach, stara się o zapewnienie szerokiej reprezentacji geograficznej i zrównoważonego z punktu widzenia płci składu Grupy.

6. Członkowie informują Komisję z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważyć ich obiektywizm.

7. Nazwiska indywidualnie wyznaczonych członków są publikowane na stronie internetowej DG albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, bądź w obu formach. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

a) członkowie muszą reprezentować najważniejsze zainteresowane strony (np. usługodawców, dostawców rozwiązań, sektor publiczny, przedsiębiorstwa, łącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), jak i konsumentów) oraz organizacje normalizacyjne; b) członkowie muszą posiadać aktualne umiejętności praktyczne lub operatywną wiedzę fachową albo doświadczenie w rozwiązywaniu zagadnień natury prawnej, administracyjnej, podatkowej, normalizacyjnej, handlowej i/lub technicznej w zakresie e-fakturowania w wymiarze transgranicznym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 59 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 14 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 8 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L289 - 4 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.