Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38

Strona 1 z 7
L 289/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania) (2007/717/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(Single Euro Payments Area, SEPA), polegającego na zintegrowaniu infrastruktury płatności i produktów płatniczych.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską postawił przed Wspólnotą Europejską zadanie stworzenia rynku wewnętrznego, który cechowałoby zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału między państwami członkowskimi.

(7)

E-fakturowanie łączy wewnętrzne procesy przebiegające w przedsiębiorstwach z systemami płatniczymi. W związku z tym SEPA i sprawnie realizowana inicjatywa w zakresie e-fakturowania mogłyby się wzajemnie uzupełniać. Oczekuje się, że powyższe inicjatywy łącznie przyniosą duże korzyści przedsiębiorstwom i podmiotom świadczącym usługi finansowe, poprzez zwiększenie efektywności i zautomatyzowanie łańcuchów dostaw. Aby udoskonalić sposób korzystania z otoczenia cyfrowego i w pełni wykorzystać możliwości e-fakturowania we Wspólnocie, należy uprościć obecnie stosowane procedury i ułatwić proces przechodzenia na nowe modele biznesowe poprzez stworzenie bardziej zintegrowanej i ujednoliconej struktury. Leży to szczególnie w interesie małych i średnich przedsiębiorstw europejskich (MŚP). W grudniu 2006 r. pewna liczba zainteresowanych stron powołała działającą pod przewodnictwem Komisji grupę zadaniową ds. e-fakturowania, do której należą przedsiębiorstwa, przedstawiciele banków i innych usługodawców, a także organizacje normalizacyjne. Celem grupy zadaniowej było utorowanie drogi dla przyszłych prac nad stworzeniem europejskich ram e-fakturowania. Grupa zadaniowa sformułowała propozycje dotyczące potencjalnej struktury zarządzania i opracowała plan realizacji programu dotyczącego e-fakturowania. W czerwcu 2007 r. grupa przedstawiła sprawozdanie końcowe. Ponieważ grupa zadaniowa sprawdziła się, a zagadnienia długofalowe nadal wymagają rozwiązania, należy ustanowić grupę ekspertów ds. e-fakturowania. Jej zadaniem powinno być określenie wymogów biznesowych (4) i zakresu odpowiedzialności przy wykonywaniu określonych zadań, jak również kierowanie pracami związanymi ze stworzeniem (do 2009 r.) europejskich ram e-fakturowania, aby opracować wspólną koncepcję otwartej i interoperatywnej struktury, na której będzie się opierać świadczenie usług e-fakturowania w Europie.

(2)

Artykuł 232 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1) zezwala na wystawianie faktur elektronicznych zamiast faktur w formie papierowej. W zmienionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2) określono szeroko zakrojony plan reform gospodarczych. Ich podstawowym założeniem mikroekonomicznym jest stworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości. Ważnym zagadnieniem w ramach dążenia do tego celu jest opracowanie interoperatywnych rozwiązań w zakresie fakturowania elektronicznego (e-fakturowania). W swoim komunikacie do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (3) z dnia 1 czerwca 2005 r. Komisja przedstawiła inicjatywę i2010, której celem było stworzenie ram dla działań podejmowanych w odpowiedzi na wyzwania stojące przed społeczeństwem informacyjnym i sektorem mediów oraz na zmiany zachodzące w tych dwóch dziedzinach w okresie do 2010 r. Inicjatywa ta wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową i kładzie nacisk na technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT jako czynnik przyspieszający integrację społeczną i wpływający korzystnie na jakość życia). Europejska Rada ds. Płatności (ERP), organ decyzyjny i koordynacyjny europejskiego sektora bankowego w odniesieniu do płatności, postawił sobie za cel utworzenie do 2010 r. jednolitego obszaru płatniczego euro

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 59 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 14 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 8 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L289 - 4 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.