Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 59

Strona 1 z 2
7.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/59

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, hiszpańskim, czeskim, niemieckim, greckim, francuskim, włoskim, węgierskim, maltańskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim i słoweńskim są autentyczne)


(2007/719/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zasady dotyczące restrukturyzacji i przekształcenia winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2). Szczegółowe zasady dotyczące planowania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu programu restrukturyzacji i konwersji ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000 przewidują, że odniesienia do danego roku budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście dokonanych przez państwa członkowskie pomiędzy 16 października a 15 października roku następnego. Zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przydziały finansowe dla państw członkowskich dokonywane są z odpowiednim uwzględnieniem proporcji winnic wspólnotowych istniejących w danym państwie członkowskim. Na potrzeby stosowania art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 istotne jest, aby przydziały finansowe dokonywane były w odniesieniu do określonej liczby hektarów. Na mocy art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do wkładu Wspólnoty w koszty restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1791/2006 (Dz.U. L 363 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1216/2005 (Dz.U. L 199

Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2007/2008 (3), art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 ma zastosowanie, w odniesieniu do roku winiarskiego 2007/2008 i z pewnymi wyjątkami, do regionów kwalifikujących się do finansowania z tytułu celu konwergencji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (4). W związku z tym udział Wspólnoty w finansowaniu kosztów restrukturyzacji i przekształcenia może być wyższy w regionach konwergencji.

(6)

Należy uwzględnić środki wyrównawcze za straty w dochodach, jakie ponoszą plantatorzy winorośli w okresie, kiedy winnica nie produkuje jeszcze win. Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000, w przypadku gdy wydatki rzeczywiście poniesione przez państwo członkowskie w danym roku budżetowym są niższe niż 75 % kwot pierwotnego przydziału, wydatki, które należy przyjąć na następny rok budżetowy, jak również odpowiednia powierzchnia całkowita, zostają zmniejszone o jedną trzecią różnicy między tym progiem a wydatkami rzeczywiście poniesionymi w rozpatrywanym roku budżetowym. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 do Niemiec i do Grecji, których wydatki na rok budżetowy 2007 stanowią 74 % kwot ich pierwotnego przydziału, do Luksemburga, którego wydatki na rok budżetowy 2007 stanowią 71 % kwot jego pierwotnego przydziału, do Malty, której wydatki na rok budżetowy 2007 stanowią 40 % kwot jej pierwotnego przydziału, oraz do Słowacji, której wydatki na rok budżetowy 2007 stanowią 27 % kwot jej pierwotnego przydziału.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 38 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

 • Dz. U. L289 - 14 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 8 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L289 - 4 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.