Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 8

L 289/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

przy zastosowaniu szczególnych metod i o całkowitym stężeniu alkoholu wyższym niż 13 % objętościowych, zazwyczaj mają zawartość kwasu lotnego wyższą od wartości określonych w załączniku V część B pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, ale niższą niż 35 lub 40 milirównoważników na litr w zależności od wina. Należy zatem dodać te wina do wykazu znajdującego się w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000.

(4)

Załącznik V część B pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewiduje możliwość odstępstwa od maksymalnej łącznej zawartości kwasu lotnego dla niektórych kategorii win. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) ustala niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 dotyczące w szczególności maksymalnej łącznej zawartości kwasu lotnego w winie. W szczególności art. 20 stanowi, że wina, do których mają zastosowanie odstępstwa, wymienione są w jego załączniku XIII do wymienionego rozporządzenia. Niektóre hiszpańskie gatunkowe wina likierowe produkowane w określonym regionie geograficznym (psr) oraz włoskie gatunkowe wino produkowane w określonym regionie geograficznym (psr) Alto Adige, wytwarzane

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1622/2000. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) z 24.5.2007, str. 3).

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1791/2006 (Dz.U. L 363 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 556/2007 (Dz.U. L 132

7.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/9

ZAŁĄCZNIK W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) litera c) otrzymuje brzmienie: „c) w winach włoskich: (i) 25 milirównoważników na litr w: — gatunkowym winie likierowym produkowanym w określonym regionie geograficznym (psr) Marsala, — gatunkowym winie produkowanym w określonym regionie geograficznym (psr) Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria i Malvasia delle Lipari, — gatunkowym winie produkowanym w określonym regionie geograficznym (psr) Colli orientali del Friuli, którym towarzyszy określenie »Pizolit«, — gatunkowych winach produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) i winach likierowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania ich terminem lub jednym z terminów »vin santo«, »passito«, »liquoroso« i »vendemmia tarpa«, z wyjątkiem gatunkowych win produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr), w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Alto Adige, opisanych za pomocą terminów lub jednego z terminów »passito« lub »vendemmia tarpa«, — winach stołowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) z oznaczeniem geograficznym spełniających wymogi do opisania ich za pomocą terminu lub jednego z terminów »vin santo«, »passito«, »liquoroso« i »vendemmia tarpa«, — winach stołowych otrzymanych z odmiany winorośli »Vernaccia di Oristano B« zbieranej w Sardynii i spełniających wymogi do opisania ich jako »Vernaccia di Sardegna«; (ii) 40 milirównoważników na litr w gatunkowych winach produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr), w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Alto Adige, opisanych za pomocą terminów lub jednego z terminów »passito« lub »vendemmia tarpa«;”. 2) litera f) otrzymuje brzmienie: „f) w winach pochodzących z Hiszpanii: (i) 25 milirównoważników na litr w winach gatunkowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania jako »vendimia tardía«; (ii) 35 milirównoważników na litr w: — gatunkowych winach produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) z przejrzałych winogron, w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Ribeiro, — gatunkowych winach likierowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania jako »generoso« lub »generoso de licor« i w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga et Montilla-Moriles;”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 59 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 38 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

 • Dz. U. L289 - 14 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 4 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.