Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 29 POZ 23

Tytuł:

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/998/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (  Dz. U. L 405 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 29 POZ 23

Strona 1 z 2
3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/23

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/998/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Wspólne działanie 2006/998/WPZiB otrzymuje brzmienie:

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/998/WPZIB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w tym operacje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, zgodnie z europejską strategią bezpieczeństwa (*), odpowiednio poprzez dostarczanie materiałów pochodzących z analiz obrazów satelitarnych i danych dodatkowych, w tym zdjęć lotniczych, oraz poprzez świadczenie związanych z tym usług zgodnie z art. 3 i 4.

W dniu 20 lipca 2001 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (1). W dniu 28 lipca 2006 r. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, na mocy art. 22 wspomnianego wspólnego działania, przedstawił sprawozdanie z realizacji wspólnego działania w związku z jego ewentualnym przeglądem. W dniu 22 września 2006 r., wypełniając swe zadanie sprawowania nadzoru politycznego nad działaniami Centrum, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) przyjął do wiadomości to sprawozdanie oraz zalecił, by Rada zmieniła wspólne działanie stosownie do treści sprawozdania. Wspólne działanie 2001/555/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

2. W ramach tych zadań Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, w odpowiedzi na stosowny wniosek oraz w zakresie możliwości Centrum, zaleca dostarczanie materiałów lub świadczenie usług przez Centrum na rzecz:

(2)

i)

państwa członkowskiego lub Komisji;

(3)

ii)

państw trzecich, które wyraziły zgodę na określone w załączniku przepisy dotyczące stowarzyszenia z działaniami Centrum;

iii)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

jeśli wniosek taki dotyczy dziedziny WPZiB, w szczególności EPBiO – organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2001/555/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: 2) „Artykuł 2 Zadania 1. Centrum wspiera proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w dziedzinie WPZiB, w szczególności EPBiO,

(1) Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 5.

(*)

„Bezpieczna Europa w lepszym świecie – europejska strategia bezpieczeństwa”, zatwierdzona przez Radę Europejską w Brukseli w dniu 12 grudnia 2003 r.”

artykuł 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor mianuje zastępcę dyrektora Centrum po zatwierdzeniu przez zarząd. Zastępca dyrektora jest mianowany na trzy lata, z możliwością jednokrotnego przedłużenia mandatu na kolejną trzyletnią kadencję. Dyrektor odpowiada za rekrutację całego pozostałego personelu Centrum.”;

L 29/24 3)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7) artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

3.2.2007

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11 Program działań 1. Do dnia 30 września każdego roku dyrektor sporządza projekt programu działań na następny rok, wraz z projektem długoterminowego programu działań, zawierającym orientacyjne prognozy na kolejne dwa lata, oraz przedkłada go zarządowi.

„Artykuł 17 Oddelegowywanie 1. Za zgodą dyrektora eksperci z państw członkowskich oraz urzędnicy instytucji lub agencji Unii Europejskiej mogą być na określony okres oddelegowani do Centrum w celu objęcia stanowisk w strukturze organizacyjnej Centrum lub uczestnictwa w określonych zadaniach i projektach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 29 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 16 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (  Dz. U. L 405 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L29 - 14 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1933/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. cofającego czasowo dostęp do ogólnych preferencji taryfowych Republice Białorusi (  Dz. U. L 405 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L29 - 10 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (  Dz. U. L 405 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L29 - 3 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen (  Dz. U. L 405 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20073.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.