Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 290 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające dyrektywę Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia (WE) nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych pewnymi środkami transportu

Data ogłoszenia:2007-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 290 POZ 14

Strona 1 z 2
L 290/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające dyrektywę Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia (WE) nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych pewnymi środkami transportu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu towarów i pasażerów drogą morską (1), w szczególności jej art. 12, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (2), w szczególności jego art. 3 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego (3), w szczególności jego art. 4 ust. 5, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (4), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu zapewnienia porównywalnego zestawienia statystycznego towarów transportowanych omawianymi środkami transportu konieczne jest przyjęcie NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych wszystkimi omawianymi środkami transportu. Powinno mieć to zastosowanie zarówno do państw członkowskich podczas zbierania danych krajowych, jak i do Komisji podczas rozpowszechniania informacji statystycznych odnośnie do transportowanych towarów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 95/64/WE, rozporządzenie (WE) nr 1172/98, rozporządzenie (WE) nr 91/2003 oraz rozporządzenie (WE) nr 1365/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany w dyrektywie 95/64/WE Załącznik III do dyrektywy 95/64/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z dyrektywą 95/64/WE, rozporządzeniem (WE) nr 1172/98 oraz rozporządzeniem (WE) nr 91/2003 standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu (NST/R) ma być stosowana w celu klasyfikacji transportowanych towarów w statystykach dotyczących transportu morskiego, drogowego i kolejowego. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1365/2006 w celu klasyfikacji transportu towarów wodami śródlądowymi stosuje się albo NST/R, albo NST 2000 rev. 2. W czerwcu 2007 r. EKG ONZ przyjęło nową wersję NST 2000 (NST 2007) w celu zachowania spójności ze zmienioną NACE (statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej).

Artykuł 2 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1172/98 Załącznik D do rozporządzenia (WE) nr 1172/98 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(2)

(3)

Artykuł 3 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 91/2003 Załącznik J do rozporządzenia (WE) nr 91/2003 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 320 z 30.12.1995, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/366/WE (Dz.U. L 123 z 17.5.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 14 z 21.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1192/2003 (Dz.U. L 167 z 4.7.2003, str. 13). (4) Dz.U. L 264 z 25.9.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 425/2007 (Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 26).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 290 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 18 z 20078.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 października do dnia 2 listopada 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L290 - 17 z 20078.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L290 - 3 z 20078.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

 • Dz. U. L290 - 1 z 20078.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.