Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 290 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

Data ogłoszenia:2007-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 290 POZ 17

8.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1305/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

dzenia (WE) nr 883/2006, na ustalenie specjalnej, uzupełniającej deklaracji wydatków poniesionych przed terminem, które poniosą z tytułu programów zatwierdzonych przez Komisję między dniem 15 października 2007 r. a dniem 12 grudnia 2007 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 883/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

Artykuł 16 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (2) przewiduje, że wydatki poniesione przed terminem zatwierdzenia programów rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2007–2013 przez państwa członkowskie na ich własną odpowiedzialność muszą być zgłaszane łącznie w ramach pierwszej deklaracji wydatków po przyjęciu tych programów. Zasada ta była przewidziana dla programów, które nie zostały zatwierdzone przed dniem 31 marca 2007 r. Tymczasem zatwierdzenie znaczącej liczby programów będzie mogło mieć miejsce dopiero po dniu 16 października 2007 r. Z tego wynika, że w roku 2007, pierwszym roku okresu programowania, większa część wydatków poniesionych przed terminem przez państwa członkowskie nie będzie mogła być przedmiotem deklaracji wydatków w terminie umożliwiającym ich uwzględnienie w roku 2007. W celu ułatwienia zarządzania finansowego programami rozwoju obszarów wiejskich należy zatem ustalić nowy termin pozwalający państwom członkowskim, w drodze odstępstwa od art. 16 ust. 2 akapit pierwszy rozporzą-

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 16 ust. 2, akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 883/2006 dodaje się tekst w następującym brzmieniu: „Ponadto w drodze odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego niniejszego ustępu, w przypadku programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych przez Komisję w okresie od dnia 15 października do dnia 12 grudnia 2007 r., wydatki poniesione przez agencje płatnicze przed terminem 15 października 2007 r. włącznie będą przedmiotem specjalnej deklaracji wydatków nie później niż do dnia 12 grudnia 2007 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 290 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 18 z 20078.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 października do dnia 2 listopada 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L290 - 14 z 20078.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające dyrektywę Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia (WE) nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych pewnymi środkami transportu

 • Dz. U. L290 - 3 z 20078.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

 • Dz. U. L290 - 1 z 20078.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.