Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 291 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1313/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w zakresie przedłużenia okresu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG, w odniesieniu do metalaksylu, oraz rozporządzenie (WE) nr 2024/2006 w zakresie zniesienia odstępstwa w odniesieniu do metalaksylu (1)

Data ogłoszenia:2007-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 291 POZ 11

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1313/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w zakresie przedłużenia okresu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG, w odniesieniu do metalaksylu, oraz rozporządzenie (WE) nr 2024/2006 w zakresie zniesienia odstępstwa w odniesieniu do metalaksylu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (4).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit trzeci,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ust.anawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE, 2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE, 2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2004/ 864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze względu na przystąpienie Rumunii (5), przewiduje odstępstwo od art. 3 decyzji 2003/308/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w swoim wyroku z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-326/05 P (6) uchylił decyzję 2003/308/WE.

(1)

Metalaksyl jest jedną z substancji aktywnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2).

(6)

Zgodnie z art. 233 Traktatu w przypadku orzeczenia o nieważności aktu przyjętego przez daną instytucję powinna ona podjąć konieczne środki, zapewniające wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

(7) (2)

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłużającego okres wskazany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG i dotyczącego niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (3), w odniesieniu do substancji aktywnych, które zostały poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, okres, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, upłynął dnia 31 grudnia 2006 r.

(8)

W odniesieniu do metalaksylu konieczne jest zatem przedłużenie okresu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2002, w celu umożliwienia poddania tej substancji ocenie oraz pozwolenia państwom członkowskim na wydanie do tego czasu zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających tą substancję aktywną. Dalsze szczegóły dotyczące procedury oceny w odniesieniu do metalaksylu zostaną określone w akcie szczególnym. W celu wykonania wyroku w najszybszym możliwym czasie przedział czasowy powinien zostać przedłużony, zanim taki akt zostanie przyjęty.

(3)

Dnia 2 maja 2003 r. Komisja przyjęła decyzję 2003/308/WE dotyczącą niewłączania metalaksylu do

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz (WE) nr 2024/2006.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3). (2) Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 (Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 27). (3) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1980/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 96).

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. L 113 z 7.5.2003, str. 8. (5) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 79. (6) Dz.U. C 235 z 6.10.2007, str. 5.

L 291/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 2 Skreśla się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2024/2006. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 maja 2003 r.

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 po pierwszym zdaniu wprowadza się następujące zdanie: „Jednakże w odniesieniu do metalaksylu okres 12 lat, o którym mowa w art. 8 ust 2 dyrektywy 91/414/EWG, przedłuża się do dnia 30 czerwca 2010 r.”.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 291 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 29 z 20079.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/720/WPZiB z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2004/570/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L291 - 28 z 20079.11.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1891/2006 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 876/2007 i (WE) nr 877/2007

 • Dz. U. L291 - 25 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1317/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L291 - 23 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1316/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES VIIb–k, VIII, IX i X oraz wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L291 - 16 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 (1)

 • Dz. U. L291 - 13 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Islandii

 • Dz. U. L291 - 9 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L291 - 7 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L291 - 6 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L291 - 5 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L291 - 3 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L291 - 1 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.