Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 291 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Islandii

Data ogłoszenia:2007-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 291 POZ 13

Strona 1 z 2
9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1314/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Islandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 499/96 z dnia 19 marca 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(8) (1)

Należy początkowo uznać, że kontyngenty taryfowe przewidziane w protokole dodatkowym nie są bliskie wykorzystania w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Dlatego art. 308c ust. 2 i 3 wymienionego rozporządzenia nie powinny mieć zastosowania. Zgodnie z protokołem dodatkowym niewykorzystana wielkość kontyngentu taryfowego na mrożonego homarca na 2007 r. powinna zostać przeniesiona do odpowiedniego kontyngentu taryfowego na 2008 r. Zgodnie taryfowe 2007 r. wane od z decyzją 2007/566/WE nowe kontyngenty muszą mieć zastosowanie od dnia 1 września Niniejsze rozporządzenie powinno być stosotego samego dnia i wejść niezwłocznie w życie.

(7)

Udział Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym został uzgodniony w drodze umowy o rozszerzeniu EOG, podpisanej przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie, Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz kraje kandydujące do EOG w dniu 25 lipca 2007 r. Przed zakończeniem procedur wymaganych do przyjęcia umowy o rozszerzeniu EOG z 2007 r. uzgodniono porozumienie w formie wymiany listów, które przewiduje tymczasowe stosowanie umowy o rozszerzeniu EOG. Porozumienie to zostało zatwierdzone decyzją Rady 2007/566/WE z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych (2). Porozumienie o rozszerzeniu EOG z 2007 r. przewiduje protokół dodatkowy do umowy o wolnym handlu między WE a Islandią z 1972 r. Ten protokół dodatkowy przewiduje nowe roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Islandii. W celu wdrożenia nowych kontyngentów taryfowych konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 499/96. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) przewiduje system zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat przyjmowania zgłoszeń celnych. W celu uproszczenia ten sam system powinien mieć zastosowanie do kontyngentów taryfowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 499/96.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 499/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuły 2 i 3 otrzymują brzmienie: „Artykuł 2 Kontyngentami taryfowymi ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem zarządza się zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Jednakże art. 308c ust. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nie stosuje się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0810 oraz 09.0811. Artykuł 3 Jeżeli kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.0810 dla kodu CN 0306 19 30 na zamrożonego homarca (nerczana) nie zostanie w pełni wyczerpany z końcem 2007 r., pozostała wielkość powinna zostać przeniesiona do odpowiedniego kontyngentu taryfowego na 2008 r. W tym celu pobieranie z kontyngentu taryfowego na 2007 r. zostaje zakończone drugiego dnia roboczego w Komisji, następującego po dniu 1 kwietnia 2008 r. Następnego dnia roboczego niewykorzystaną różnicę kontyngentu taryfowego na 2007 r. udostępnia się w ramach odpowiedniego kontyngentu taryfowego na 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 291 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 29 z 20079.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/720/WPZiB z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2004/570/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L291 - 28 z 20079.11.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1891/2006 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 876/2007 i (WE) nr 877/2007

 • Dz. U. L291 - 25 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1317/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L291 - 23 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1316/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES VIIb–k, VIII, IX i X oraz wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L291 - 16 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 (1)

 • Dz. U. L291 - 11 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1313/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w zakresie przedłużenia okresu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG, w odniesieniu do metalaksylu, oraz rozporządzenie (WE) nr 2024/2006 w zakresie zniesienia odstępstwa w odniesieniu do metalaksylu (1)

 • Dz. U. L291 - 9 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L291 - 7 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L291 - 6 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L291 - 5 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L291 - 3 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L291 - 1 z 20079.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.