Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do stosowania pasz pochodzących z działek będących w pierwszym roku konwersji na rolnictwo ekologiczne

Data ogłoszenia:2007-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 3

10.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1319/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do stosowania pasz pochodzących z działek będących w pierwszym roku konwersji na rolnictwo ekologiczne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 przewiduje karmienie zwierząt gospodarskich głównie roślinami rosnącymi na terenie samego gospodarstwa oraz szerokie wykorzystanie pastwisk w karmieniu zwierząt roślinożernych. Aby spełnić ten wymóg, rolnicy wytwarzający produkty ekologiczne powiększają swoje gospodarstwa w szczególności poprzez zakup lub dzierżawę pastwisk i działek, na których uprawia się wieloletnie rośliny paszowe.

W części B załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, punkt 4.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.4. Do dnia 31 grudnia 2008 r. przeciętnie do 50 % składu pokarmu mogą stanowić pasze pochodzące z produkcji w okresie konwersji. W przypadku gdy pasze z produkcji w okresie konwersji pochodzą z jednostki w samym gospodarstwie, odsetek ten można zwiększyć do 80 %.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/91 zakupione lub dzierżawione grunty z uprawami nieekologicznymi muszą przejść przez okres konwersji, zanim staną się gruntami ekologicznymi. Ponadto pasze otrzymane w pierwszym roku konwersji nie są uznawane za pasze pochodzące z produkcji w okresie konwersji ani nie mogą być sprzedawane do celów rolnictwa tradycyjnego, ponieważ rynek dla nieekologicznych upraw wieloletnich roślin paszowych jest bardzo ograniczony.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. średnio do 30 % składu pokarmu mogą stanowić pasze pochodzące z produkcji w okresie konwersji. W przypadku gdy pasze z produkcji w okresie konwersji pochodzą z jednostki w samym gospodarstwie, odsetek ten można zwiększyć do 60 %.

(3)

Po dniu 31 grudnia 2007 r. stosowanie pasz niewyprodukowanych metodami ekologicznymi w karmieniu zwierząt roślinożernych będzie niezgodne z załącznikiem I część B pkt 4.8 ppkt a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Jakikolwiek wymóg kontynuacji wypasania, wykorzystania gruntów zakupionych lub dzierżawionych na potrzeby samego gospodarstwa w pierwszym roku konwersji na rolnictwo ekologiczne stanie się trudny do spełnienia po tym terminie.

(4)

Należy zatem ustanowić, by skład pokarmu obejmował określony procent paszy pochodzącej z produkcji w pierwszym roku konwersji na działkach w okresie konwersji.

Do 20 % całkowitej średniej ilości pasz, którymi karmione są zwierzęta gospodarskie, może pochodzić z wypasania lub zbiorów na pastwiskach trwałych lub działkach z uprawami roślin wieloletnich w pierwszym roku konwersji, pod warunkiem że są one częścią samego gospodarstwa i że nie stanowiły części jednostki produkcji ekologicznej w tym gospodarstwie w ostatnich pięciu latach. W przypadku stosowania zarówno pasz pochodzących z produkcji ekologicznej, jak i pasz pochodzących z działek będących w pierwszym roku konwersji, całkowity łączny procent takich pasz nie przekracza maksymalnego procentu określonego w pierwszym i drugim akapicie.

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 807/2007 (Dz.U. L 181 z 11.7.2007, str. 10).

Wspomniane wartości obliczane są co roku jako procent suchej masy pasz pochodzenia rolniczego.”.

L 293/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2007

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 10 z 200710.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (  Dz.U. L 132 z 24.5.2007)

 • Dz. U. L293 - 9 z 200710.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/12/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L293 - 8 z 200710.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/10/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L293 - 7 z 200710.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L293 - 5 z 200710.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie udzielenia przez władze Rumunii nadzwyczajnej pomocy publicznej w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2006–2007 dla sektora rolnego

 • Dz. U. L293 - 1 z 200710.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.