Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie udzielenia przez władze Rumunii nadzwyczajnej pomocy publicznej w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2006–2007 dla sektora rolnego

Data ogłoszenia:2007-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 5

10.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 października 2007 r. w sprawie udzielenia przez władze Rumunii nadzwyczajnej pomocy publicznej w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2006–2007 dla sektora rolnego (2007/722/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nego parowania wody spowodowanego przez wyższe od przeciętnych temperatury w zimie 2006–2007 i wiosną 2007 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit trzeci,

(4)

uwzględniając wniosek wystosowany przez rząd Rumunii w dniu 25 lipca 2007 r.,

Według oceny oddziaływania suszy na wiosenne i jesienne zbiory spowodowała ona drastyczne obniżenie produkcji zarówno zbóż, jak i pasz, przy czym szacowana produkcja zbóż w roku 2007 nie osiągnie nawet poziomu 45 % przeciętnej wielkości zbiorów z lat ubiegłych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W dniu 25 lipca 2007 r. Rumunia przedłożyła Radzie – zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu – wniosek dotyczący decyzji, oświadczając, że plan Rumunii polegający na udzieleniu pomocy publicznej rumuńskim rolnikom, którzy ucierpieli w wyniku poważnej suszy, mający na celu umożliwienie im ponownego rozpoczęcia cyklu produkcyjnego jest zgodny z zasadami wspólnego rynku.

Rolnicy w 34 z całkowitej liczby 42 okręgów Rumunii poważnie ucierpieli z powodu długiego okresu bez opadów, który spowodował poważne szkody w sektorach uprawy roślin i hodowli zwierząt, szacowane na około 1 200 mln EUR (3 878 mln RON), nie włączając w to utraconego zysku ze sprzedaży zboża.

(6)

(2)

Rumunia doświadczyła najostrzejszej i najdłuższej od sześćdziesięciu lat suszy, spowodowanej niedoborem opadów w zimie 2006/2007 i wiosną 2007 roku (poniżej 350 mm/m2 od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 maja 2007 r.) oraz bardzo wysokimi temperaturami w lecie 2007 r.

Ponieważ dochody rumuńskich rolników dotkniętych suszą znacznie się zmniejszyły, stoją oni w obliczu poważnego ryzyka braku środków finansowych na zasiewy jesienne oraz na przygotowania do zasiewów na wiosnę 2008 r.

(7)

(3)

Przed ostatnim długim okresem bezdeszczowej pogody w lecie 2007 r. zasoby wody w glebie w wielu rejonach Rumunii były już znacznie obniżone z racji przyspieszo-

Wysokość pomocy publicznej, która ma zostać udzielona, wynosi około 400 mln EUR (1 320 mln RON), zostanie ona udzielona na rzecz około 250 000 do 300 000 rolników i będzie dotyczyć w przybliżeniu 3 milionów hektarów. Odpowiednie kwoty pomocy będą wynosić około 150 EUR/hektar na pszenicę ozimą, 120 EUR/hektar na rzepak i 130 EUR/hektar na jęczmień i inne zboża ozime.

L 293/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2007

(8)

Pomoc zostanie udzielona jedynie na wniosek rolników, na określony cel, jakim jest ponowne rozpoczęcie cyklu produkcyjnego (nabycie ziarna, paliwa, nawozów i pestycydów). Rumuńska agencja płatnicza będzie monitorować i kontrolować pomoc, w szczególności przeprowadzać kontrole na miejscu. Aby pomoc była skuteczna, musi być udzielona i udostępniona rolnikom możliwie najszybciej. Na tym etapie Komisja nie wydała opinii na temat charakteru i zgodności pomocy. Zaistniały zatem szczególne okoliczności, które umożliwiają uznanie takiej pomocy – w drodze odstępstwa i wyłącznie w stopniu, w jakim jest ona niezbędna do złagodzenia powstałej sytuacji nadzwyczajnej – za zgodną z zasadami wspólnego rynku i na warunkach określonych w decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1 Szczególną dodatkową pomoc udzielaną przez władze rumuńskie na rzecz sektora rolnego, wynoszącą nie więcej niż 400 mln EUR, uznaje się za zgodną z zasadami wspólnego rynku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

(9)

(10)

(11)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 10 z 200710.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (  Dz.U. L 132 z 24.5.2007)

 • Dz. U. L293 - 9 z 200710.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/12/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L293 - 8 z 200710.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/10/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L293 - 7 z 200710.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L293 - 3 z 200710.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do stosowania pasz pochodzących z działek będących w pierwszym roku konwersji na rolnictwo ekologiczne

 • Dz. U. L293 - 1 z 200710.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.