Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/10/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2007-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 8

L 293/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/10/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2007/724/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,


(5)

uczestniczy w opracowywaniu i wykonaniu decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne. Na posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 12–13 grudnia 2002 r. Rada Europejska przyjęła deklarację stwierdzającą, że uzgodnienia „Berlin plus” i ich wykonanie dotyczą wyłącznie tych państw członkowskich UE, które są również członkami NATO albo stronami „Partnerstwa dla pokoju” i które wskutek tego zawarły z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 6 wspólnego działania 2004/570/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podjęcia dalszych decyzji w sprawie wyznaczenia dowódcy sił UE. Zgodnie z decyzją KPiB BiH/2/2004 zastępca Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie, generał Sir John REITH, został mianowany dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. NATO podjęło decyzję o mianowaniu generała Johna McCOLLA zastępcą Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (DSACEUR) w miejsce generała Sir Johna REITHA Generał John McCOLLA zacznie pełnić swoje obowiązki w dniu 22 października 2007 r. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Generał John McCOLL zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna dnia 22 października 2007 r.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2007 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. DURRANT PAIS

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 10 z 200710.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (  Dz.U. L 132 z 24.5.2007)

 • Dz. U. L293 - 9 z 200710.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/12/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L293 - 7 z 200710.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L293 - 5 z 200710.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie udzielenia przez władze Rumunii nadzwyczajnej pomocy publicznej w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2006–2007 dla sektora rolnego

 • Dz. U. L293 - 3 z 200710.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do stosowania pasz pochodzących z działek będących w pierwszym roku konwersji na rolnictwo ekologiczne

 • Dz. U. L293 - 1 z 200710.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.