Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

Data ogłoszenia:2007-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 12

Strona 1 z 15
L 295/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/730/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ności z prawem wspólnotowym. Zjednoczone Królestwo przekazało do wiadomości Komisji zmienioną wersję tych środków pismem z dnia 5 maja 2000 r.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, W ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja zweryfikowała zgodność tychże środków z prawem wspólnotowym, w szczególności w zakresie proporcjonalności środków oraz przejrzystości procedury konsultacji krajowych. W swojej analizie Komisja wzięła pod uwagę dostępne dane dotyczące sytuacji w dziedzinie mediów w Zjednoczonym Królestwie. Lista wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa, włączona do środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo, została sporządzona w sposób jasny i przejrzysty, a w państwie tym przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje. Komisja została przekonana, że wydarzenia wymienione w środkach przyjętych przez Zjednoczone Królestwo spełniają przynajmniej dwa z następujących kryteriów uznawanych za rzetelne wskaźniki znaczenia wydarzenia dla społeczeństwa: (i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych, którzy zazwyczaj śledzą dany sport lub aktywność; (ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; (iii) uczestnictwo drużyny narodowej w danym wydarzeniu w kontekście zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym; oraz (iv) fakt, że wydarzenie było tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnym programie telewizyjnym i zyskiwało dużą widownię telewizyjną.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/552/EWG z dnia 3 październiaka 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1), w szczególności jej art. 3a ust. 2,

(3)

uwzględniając opinię Komitetu ustanowionego z art. 23a dyrektywy 89/552/EWG,

zgodnie

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem z dnia 25 września 1998 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwane dalej „Zjednoczonym Królestwem”) powiadomiło Komisję o środkach przyjętych na podstawie art. 3a ust. 1 dyrektywy 89/552/EWG. W dniu 2 listopada 1998 r. Komisja powiadomiła pozostałe państwa członkowskie o tych środkach, a podczas posiedzenia w dniu 20 listopada 1998 r. otrzymała uwagi Komitetu ustanowionego zgodnie z art. 23a dyrektywy 89/552/EWG. Pismem z dnia 23 grudnia 1998 r. Komisja poinformowała Zjednoczone Królestwo, że niejasność co do zakresu zgłoszonych środków nie pozwala jej dokonać oceny ich zgod-

(5)

(1) Dz.U. L 298 z 17.10.1989, str. 23. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 202 z 30.7.1997, str. 60).

14.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/13

(6)

Znaczna liczba wydarzeń wymienionych w ramach środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo, w tym letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, finały Pucharu Świata w Piłce Nożnej oraz finały Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, należy do kategorii wydarzeń tradycyjnie uznawanych za wydarzenia mające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa, wymienionych wprost w motywie 18 dyrektywy 97/36/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 34 z 200714.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/734/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L295 - 31 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/733/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L295 - 30 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/732/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/106/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L295 - 28 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5549) (1)

 • Dz. U. L295 - 7 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L295 - 5 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L295 - 3 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L295 - 1 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.