Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 30

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/732/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/106/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

Data ogłoszenia:2007-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 30

L 295/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/732/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/106/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2007/106/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 wprowadza się następującą literę: „(i) udzielanie szefowi misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN) wskazówek dotyczących lokalnej sytuacji politycznej. W miarę potrzeb SPUE oraz dowódca operacji cywilnych wzajemnie się konsultują.” 2) w art. 7 ust. 2 skreśla się lit. e). Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/106/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie (1). W dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie („EUPOL AFGANISTAN”) (2) na okres trzech lat. W dniu 13 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/733/WPZiB (3) zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB tak, aby odzwierciedlało ono nową strukturę zarządzania i kontroli cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE zatwierdzoną przez Radę w dniu 18 czerwca 2007 r. Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie powinien zostać zmieniony tak, aby odzwierciedlał on jego rolę w odniesieniu do EUPOL AFGHANISTAN, zgodnie z nową strukturą zarządzania i kontroli cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, str. 55. (2) Dz.U. L 139 z 31.5.2007, str. 33. (3) Patrz str. 31 Dz.U.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 34 z 200714.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/734/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L295 - 31 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/733/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L295 - 28 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5549) (1)

 • Dz. U. L295 - 12 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

 • Dz. U. L295 - 7 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L295 - 5 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L295 - 3 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L295 - 1 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.