Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 31

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/733/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2007-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 31

Strona 1 z 2
14.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/31

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/733/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) Art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)


W dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (1).

„3. Pewna część personelu misji zostanie ponadto, stosownie do potrzeb, rozmieszczona w celu poprawy strategicznej koordynacji reformy policji w Afganistanie, w szczególności w sekretariacie rady ds. koordynacji sił policyjnych (IPCB) w Kabulu. W odpowiednich przypadkach sekretariat IPCB zostanie zlokalizowany w kwaterze głównej EUPOL AFGANISTAN.”

(2)

W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada zatwierdziła wytyczne dotyczące struktury dowodzenia i kontroli dla cywilnych operacji UE w zakresie zarządzania kryzysowego; wytyczne te przewidują w szczególności, że dowódca operacji cywilnej będzie sprawować dowództwo i kontrolę na poziomie strategicznym w zakresie planowania i prowadzenia wszystkich cywilnych operacji zarządzania kryzysowego, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz ogólnym zwierzchnictwem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB (SG/WP); wspomniane wytyczne przewidują ponadto, że dyrektor ds. cywilnych zdolności planowania i prowadzenia operacji (CPCC) w Sekretariacie Rady będzie dowódcą operacji cywilnej dla każdej operacji zarządzania kryzysowego.

2) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 5a Dowódca operacji cywilnej 1. Dyrektor ds. cywilnych zdolności planowania i prowadzenia operacji (CPCC) jest dowódcą operacji cywilnej dla EUPOL AFGANISTAN.

2. Dowódca operacji cywilnej pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierzchnictwem SG/WP sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUPOL AFGANISTAN na poziomie strategicznym.

(3)

Powyższa struktura dowodzenia i kontroli nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie realizacji budżetu misji. 3. Dowódca operacji cywilnej zapewnia właściwe i skuteczne wykonywanie decyzji Rady, a także decyzji KPiB, m.in. przez wydawanie, stosownie do potrzeb, instrukcji na poziomie strategicznym dla szefa misji.

(4)

Komórka zajmująca się monitorowaniem wydarzeń w Sekretariacie Rady powinna zostać objąć swym działaniem przedmiotową misję.

(5)

Wspólne działanie 2007/369/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

4. Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym dowództwem krajowych organów wysyłającego państwa członkowskiego lub wysyłającej instytucji UE. Organy krajowe przekazują dowódcy operacji cywilnej kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem, zespołami i jednostkami.

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2007/369/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 139 z 31.5.2007, str. 33.

5. Dowódca operacji cywilnej ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie należytego przejęcia od UE obowiązku opieki.

L 295/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2007

6. SPUE i dowódca operacji cywilnej konsultują się ze sobą stosownie do potrzeb.”

z rządem Afganistanu i z właściwymi podmiotami międzynarodowymi, w tym z NATO/ISAF, PRT z państw wiodących, UNAMA oraz z państwami trzecimi aktualnie zaangażowanymi w reformę policji w Afganistanie.”

3) Art. 6 ust. 2 – 8 zastępuje się następującym tekstem: 4) Art. 7 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 34 z 200714.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/734/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L295 - 30 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/732/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/106/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L295 - 28 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5549) (1)

 • Dz. U. L295 - 12 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

 • Dz. U. L295 - 7 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L295 - 5 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L295 - 3 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L295 - 1 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.