Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 34

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/734/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

Data ogłoszenia:2007-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 34

Strona 1 z 4
L 295/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2007

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/734/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

przy uwzględnieniu zobowiązań podjętych przez władze uzbeckie – zachęcić władze Uzbekistanu do podjęcia pozytywnych kroków mających na celu poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka. Przed końcem tego okresu Rada sprawdzi, czy władze uzbeckie poczyniły postępy na rzecz osiągnięcia celów, o których mowa w motywie 2.


(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wprowadzenie niektórych środków wymaga działania Wspólnoty,

(1)

W dniu 14 listopada 2005 r. w odpowiedzi na nadmierne, niewspółmierne i masowe użycie siły przez uzbeckie siły bezpieczeństwa podczas wydarzeń w Andidżanie w maju 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/792/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi (1). Obowiązywanie niektórych środków ograniczających zostało przedłużone na mocy wspólnego stanowiska Rady 2006/787/WPZiB (2). W dniu 14 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/338/WPZiB przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu (3), w którym przedłużono o sześć miesięcy obowiązywanie ograniczeń dotyczących wjazdu niektórych osób.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 1. Sprzedaż, dostawa, transfer lub wywóz do Uzbekistanu broni i podobnych materiałów wszelkiego rodzaju, łącznie z uzbrojeniem i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem ich samolotów lub statków pod ich banderą, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów państw członkowskich czy też nie. 2. Zabroniona jest sprzedaż, dostawa, transfer lub wywóz do Uzbekistanu sprzętu, który jest wymieniony w załączniku I i mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji. 3. Zabronione jest:

(2)

W dniu 15 października 2007 r. Rada wezwała władze Uzbekistanu do dalszych działań na rzecz praw człowieka. Wezwała Uzbekistan do pełnej realizacji międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka i podstawowych wolności, a także praworządności, oraz w szczególności do: zapewnienia niczym nieograniczonego dostępu odpowiednich organów międzynarodowych do więźniów; nawiązania skutecznej współpracy ze specjalnymi sprawozdawcami ONZ w Uzbekistanie; pozwolenia wszystkim organizacjom międzynarodowym, w tym Human Rights Watch, na swobodną działalność w Uzbekistanie; uwolnienia obrońców praw człowieka i zaprzestania ich nękania; zaangażowania na rzecz praw człowieka w kontekście nadchodzącego posiedzenia Komitetu Współpracy UE–Uzbekistan oraz kontynuowania reform systemu sądownictwa, egzekwowania prawa i reform prawa dotyczącego policji. Postępy w osiąganiu tych celów zostaną ocenione na podstawie sprawozdania szefów misji; będzie ono również zawierać ocenę zbliżających się wyborów prezydenckich. Rada uważa, że należy przedłużyć o okres 12 miesięcy embargo na broń oraz obowiązywanie ograniczeń dotyczących wjazdu osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za masowe i niewspółmierne użycie siły w Andidżanie oraz za utrudnianie prac niezależnej komisji. Ograniczenia dotyczące wjazdu nie będą miały zastosowania przez okres sześciu miesięcy, tak, aby –

(i) dostarczanie pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z działaniami wojskowymi oraz z zaopatrzeniem, produkcją, konserwacją i używaniem broni i podobnych materiałów wszelkiego rodzaju, w tym uzbrojenia i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienionych, lub sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany, bezpośrednio lub pośrednio, do stosowania wewnętrznych represji w Uzbekistanie przeciw jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi lub w celu wykorzystania na terenie tego państwa; (ii) finansowanie lub udzielanie pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów wywozowych, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, transferu lub wywozu broni i podobnych materiałów lub w odniesieniu do przyznania związanej z tym pomocy finansowej, usług pośrednictwa i innych usług, jak również sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany, bezpośrednio lub pośrednio, do stosowania wewnętrznych represji w Uzbekistanie przeciw jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi lub w celu wykorzystania na terenie tego państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 31 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/733/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L295 - 30 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/732/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/106/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L295 - 28 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5549) (1)

 • Dz. U. L295 - 12 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

 • Dz. U. L295 - 7 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L295 - 5 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L295 - 3 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L295 - 1 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.