Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 7

Strona 1 z 4
14.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


krajowy punkt kontaktowy powinien rozpatrywać wnioski o udzielenie informacji skierowane przez zainteresowane strony z siedzibą na terytorium danego państwa członkowskiego, natomiast wnioski skierowane przez zainteresowane strony z państw trzecich lub przez organizacje międzynarodowe powinny być rozpatrywane przez Komisję.

uwzględniając dyrektywę 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W późniejszym terminie Komisja może podjąć decyzję o powierzeniu odrębnemu organowi zarządzania wymianą informacji zgodnie z art. 6 dyrektywy 2003/42/WE oraz rozpatrywania wniosków skierowanych przez zainteresowane strony z państw trzecich lub przez organizacje międzynarodowe.

(1)

Dyrektywa 2003/42/WE wymaga utworzenia krajowych systemów zgłaszania zdarzeń gwarantujących, że odpowiednie informacje będą zgłaszane, zbierane, przechowywane, chronione i przekazywane jedynie w celu zapobiegania wypadkom i zdarzeniom, a nie wskazywania winnych lub odpowiedzialnych.

(6)

Komisja powinna przygotować wykaz punktów kontaktowych, który powinien być publicznie dostępny.

(7)

(2)

Niniejsze rozporządzenie powinno stosować się do informacji podlegających wymianie pomiędzy państwami członkowskimi zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2003/42/WE. Informacje o krajowych zdarzeniach, przechowywane w krajowych bazach danych, powinny podlegać krajowym przepisom w zakresie publikacji informacji dotyczących bezpieczeństwa lotniczego.

W celu zapobiegania nadużyciom w zakresie korzystania z systemu punkt kontaktowy otrzymujący wniosek o udzielenie informacji powinien sprawdzać, czy wnioskodawca jest zainteresowaną stroną, oraz poddać wniosek ocenie przed ustaleniem zakresu i poziomu szczegółowości udzielanych informacji.

(8)

Krajowe punkty kontaktowe powinny uzyskiwać wystarczające informacje pozwalające zatwierdzać i oceniać wnioski. W tym celu powinny korzystać z formularza obejmującego istotne informacje na temat wnioskodawcy i celu złożenia wniosku.

(3)

Do celów niniejszego rozporządzenia termin „zainteresowane strony” powinien oznaczać wszelkie osoby mające możliwość przyczynienia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa, zebranych zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE.

(9)

W przypadku niektórych zainteresowanych stron regularnie potrzebujących informacji dotyczących ich własnej działalności powinna istnieć możliwość przyjęcia ogólnej decyzji o udzielaniu informacji tym zainteresowanym stronom.

(4)

Krajowe punkty kontaktowe mają najdokładniejszą wiedzę na temat zainteresowanych stron z siedzibą na terytorium danego państwa członkowskiego. Aby wnioski o udzielenie informacji były rozpatrywane w najbardziej bezpieczny i skuteczny sposób, każdy

(10)

(1) Dz.U. L 167 z 4.7.2003, str. 23.

Wnioskodawca powinien zapewnić ochronę poufności informacji i ograniczyć zakres wykorzystania otrzymanych informacji do celów określonych we wniosku, które powinny być zgodne z zasadami ustalonymi dyrektywą 2003/42/WE.

L 295/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 34 z 200714.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/734/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L295 - 31 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/733/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L295 - 30 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/732/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/106/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L295 - 28 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5549) (1)

 • Dz. U. L295 - 12 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

 • Dz. U. L295 - 5 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L295 - 3 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L295 - 1 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.