Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 17

Przy obliczeniach podcięcia cenowego nie uwzględniono sprzedaży tak zwanego mikro-DCD przez PW, który nie był wywożony przez chińskich producentów. W badanym okresie wielkość przywozu z ChRL wzrosła o 141 %. Wskutek tego udział chińskich producentów eksportujących w rynku zwiększył się z 15–25 % w 2002 r. do 40–50 % w OD. Warto odnotować, że wielkość przywozu po cenach dumpingowych osiągnęła najwyższy poziom w 2003 r. i wynosiła 6 173 tony, co było odzwierciedleniem skutków zaprzestania prowadzenia działalności przez norweskiego producenta, a następnie spadła w 2004 r. i stopniowo wzrastała w 2005 r. oraz w OD, kiedy to osiągnęła poziom 6 002 ton.


(83)

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/11

Tabela 1 Wielkość przywozu z ChRL

(84)

Średnie ceny dumpingowego przywozu były znacznie niższe od cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy i podcinały je o 25–35 % w OD. Chińskie ceny eksportowe spadły o 11 % w badanym okresie, jednak nie wykazały wyraźnej tendencji spadkowej. W rzeczywistości chińscy producenci eksportujący zmniejszyli swoje ceny o 7 % w 2003 r. w celu przejęcia udziału w rynku posiadanego przez ODDA. Po zdobyciu większości tego udziału zwiększyli stosowane ceny o 25 % w 2004 r., następnie zmniejszyli je o 27 % w 2005 r. i ponownie podwyższyli o 4 % w OD.

(85)

W tym samym czasie, podczas gdy ceny dumpingowego przywozu spadły o 11 % w badanym okresie, PW zdołał utrzymać swoje ceny na stosunkowo stałym poziomie (przy wzroście o 2 %). Należy jednak pamiętać, że ceny te obejmują również mikro-DCD, dla którego nie istnieje konkurencja ze strony ChRL i którego cena jest znacznie wyższa. W związku z tym na średnie roczne ceny sprzedaży PW mają wpływ wahania wielkości sprzedaży i, odpowiednio, ceny standardowego rodzaju DCD i mikro-DCD.

Tabela 2 Kształtowanie się cen jednostkowych

L 296/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

(86)

W świetle znacznego podcięcia cenowego stosowanego w przypadku standardowego rodzaju DCD, wynoszącego 25–35 % w OD, wyraźnie widać, że przywóz po cenach dumpingowych wywarł silną presję na obniżenie przez PW poziomu cen sprzedaży standardowego rodzaju DCD, który stanowi większość jego sprzedaży, a w ten sposób uniemożliwił PW ustalenie cen na poziomie, który byłby w stanie pokryć jego koszty produkcji. To z kolei wpłynęło negatywnie na rentowność PW, powodując znaczną część poważnych strat, odnotowanych w badanym okresie. Z uwagi na to, że sprzedaż DCD przynosiła straty PW już w 2002 r., zbadano, czy straty te mają charakter strukturalny, czy też wynikają wyłącznie z faktu istnienia przywozu po cenach dumpingowych. W tym kontekście należy pamiętać, że przywóz po cenach dumpingowych silnie zaznaczył swoją obecność na rynku wspólnotowym już w 2002 r., a jego udział w rynku mieścił się w przedziale od 15 % do 25 %. Ponadto PW przedstawił dowody, z których wynika, że dzięki wdrożeniu programu redukcji kosztów był on w stanie utrzymać koszty jednostkowe na niezmienionym poziomie w badanym okresie pomimo wzrostu cen surowców. Jednakże wskutek obniżki cen wywołanej przez przywóz z Chin działanie to nie przyniosło żądanych rezultatów w kontekście redukcji strat, a jedynie zapobiegło ich dalszemu wzrostowi. Dzięki działaniom zmierzającym do redukcji kosztów oraz wycofaniu się ODDA z rynku pod koniec 2002 r., sytuacja PW poprawiała się do momentu, gdy wielkość chińskiego przywozu osiągnęła szczytowy poziom w 2003 r. Umożliwiło to chińskim producentom przejęcie większości udziału ODDA w rynku, a po tym okresie straty ponoszone przez PW zwiększyły się do poziomu – 10 % do – 20 % w 2004 r. i nadal systematycznie rosły w 2005 r. oraz w OD, co odpowiadało wzrostowi wielkości przywozu po cenach dumpingowych oraz spadkowi średnich cen importowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 29 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365) (1)

 • Dz. U. L296 - 27 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.681 – Drugie Porozumienie z Cannes) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4350) (1)

 • Dz. U. L296 - 22 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L296 - 18 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.