Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 17

(98)

W związku z powyższym można wyraźnie stwierdzić, że trudna sytuacja finansowa i gospodarcza PW nie może wynikać z jego własnej winy. Brak rentowności produktu objętego postępowaniem wynika również częściowo z wysokich kosztów produkcji i decyzji inwestycyjnych.

5.4. Wnioski w sprawie związku przyczynowego Podsumowując, potwierdza się, że chiński przywóz dumpingowy, którego udział w rynku znacznie zwiększył się w badanym okresie, a którego ceny podcinały ceny przemysłu wspólnotowego, w znacznym stopniu przyczynił się do trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej PW. Fakt ten, jeśli rozpatrywać go w oderwaniu od innych, spowodował istotną szkodę. Jednakże nie można zaprzeczyć, że znaczne straty poniesione w całym badanym okresie muszą również zostać częściowo przypisane strukturze kosztowej PW.


5.3.3. Domniemana szkoda z winy własnej

(94)

Biorąc pod uwagę fakt, że produkt objęty postępowaniem przynosił straty przemysłowi wspólnotowemu przez kilka lat, a mimo to, PW podjął decyzje inwestycyjne zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnych w 2003 i 2004 r., co spowodowało zwiększenie wielkości produkcji i zapasów, zbadano, czy (i) straty mają charakter strukturalny, oraz (ii) decyzje dotyczące inwestycji w dodatkowe moce produkcyjne przyczyniły się do szkodliwej sytuacji PW. Drugi z przytoczonych argumentów został wysunięty również przez jednego z importerów, który twierdził, że decyzja PW o zwiększeniu mocy produkcyjnych o jedną trzecią, mimo świadomości obecności na rynku przywozu z Chin, wywarła znaczną presję na rynek.

(99)

Dochodzenie wykazało, że inne znane czynniki, takie jak koszty, zwiększone moce produkcyjne i wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego, nawet jeżeli przyczyniły się do powstania szkody, nie naruszają związku przyczynowego między szkodą poniesioną przez PW a przywozem po cenach dumpingowych z ChRL.

(95)

W kontekście poziomu strat dane uzyskane od PW wykazują, że poprzez wdrożenie programu redukcji kosztów PW zdołał utrzymać koszty jednostkowe na niezmienionym poziomie w badanym okresie pomimo wzrostu cen surowców. PW odczuwa jednak nieko-

(100) W związku z tym uznaje się, że przywóz po cenach

dumpingowych pochodzący z ChRL wyrządził istotną szkodę przemysłowi wspólnotowemu w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

L 296/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

6. INTERES WSPÓLNOTY

(101) Zgodnie

(107) Uznaje się jednak, że w świetle silnej pozycji rynkowej,

z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy istnieją szczególnie ważne wskazania mogące prowadzić do wniosku, że wprowadzenie środków antydumpingowych w tym przypadku nie leży w interesie Wspólnoty. Dokonano analizy możliwego wpływu środków na wszystkie zainteresowane strony, a także skutków niewprowadzenia wspomnianych wyżej środków.

uzyskanej przez chińskich producentów eksportujących dzięki stosowaniu praktyk dumpingowych i cen znacznie podcinających ceny przemysłu wspólnotowego, wprowadzenie środków na poziomie opisanym poniżej nie spowoduje ich zniknięcia z rynku wspólnotowego, lecz jedynie przywróci równowagę na rynku zapewniającą możliwość konkurencji przemysłu wspólnotowego z chińskimi producentami eksportującymi na równych zasadach. Ponadto na rynku wspólnotowym nadal istnieć będzie konkurencja między chińskimi eksporterami a przemysłem wspólnotowym, zapewniając tym samym ciągłe dostawy z kilku źródeł.

6.1. Interes przemysłu wspólnotowego

(102) Szkodliwa sytuacja przemysłu wspólnotowego wynikała

z trudności konkurowania z przywozem po cenach dumpingowych, którego wielkość wzrosła gwałtownie w badanym okresie i który spowodował znaczną obniżkę cen na rynku wspólnotowym, tym samym uniemożliwiając przemysłowi wspólnotowemu ustalanie cen na poziomie, który pokryłby ponoszone przez niego koszty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 29 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365) (1)

 • Dz. U. L296 - 27 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.681 – Drugie Porozumienie z Cannes) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4350) (1)

 • Dz. U. L296 - 22 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L296 - 18 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.