Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 17

1.3. Okres objęty dochodzeniem

(12)

Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody objęło okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY (9)

Jako że w dochodzeniu współpracowało tylko trzech producentów eksportujących, postanowiono jednak, że kontrole wyrywkowe nie będą potrzebne.


2.1. Produkt objęty postępowaniem

(13)

(10)

Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Otrzymano odpowiedzi od trzech współpracujących producentów eksportujących z ChRL, jedynego producenta wspólnotowego oraz dwóch użytkowników i czterech importerów.

Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest 1-cyjanoguanidyna (dicyjanodiamid) („DCD”) objęta kodem CN 2926 20 00. Jest to substancja stała występująca w postaci drobnego, białego, krystalicznego proszku, zwykle bezzapachowa. Wytwarza się ją z wapna palonego i sadzy podczas kilku etapów produkcji.

(14)

(11)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów stwierdzenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz określenia interesu Wspólnoty, a następnie złożyła wizyty weryfikacyjne w siedzibach następujących przedsiębiorstw:

DCD zwykle stosowany jest jako produkt pośredni w produkcji szeregu innych chemicznych półproduktów, np. środków farmaceutycznych, do różnorakich zastosowań przemysłowych, np. w przemyśle wodnym, celulozowo-papierniczym, tekstylnym i skórzanym, a także w różnych obszarach zastosowań tworzyw epoksydowych. Stanowi kluczowy składnik reakcji tworzenia łańcucha azot–węgiel–azot (NCN), której niszowymi produktami końcowymi są m. in. azotan guanidyny i inne pochodne NCN.

a) producent wspólnotowy — AlzChem GmbH, Niemcy

(15)

Ponad 90 % DCD sprzedawanego na rynku wspólnotowym to standardowy rodzaj produktu. Pozostały odsetek, tzw. mikro-DCD, charakteryzuje się mniejszym rozmiarem cząstek. Chińscy producenci eksportujący dostarczyli informacji jedynie na temat standardowego rodzaju DCD.

b) producenci eksportujący z ChRL — Ningxia Darong Chemical & Metallurgy Co., Ltd., ChRL — Ningxia Xingping Fine Chemical Co., Ltd., ChRL — Ningxia Yinglite Chemicals Co., Ltd, ChRL

(16)

2.2. Produkt podobny Jeden z importerów twierdził, że standardowy rodzaj DCD wytwarzany przez przemysł wspólnotowy ma wyższą jakość od równoważnego produktu wytwarzanego przez chińskich producentów eksportujących, gdyż w porównaniu z zawartością wody DCD wytwarzanego na obszarze Wspólnoty zawartość wody w DCD pochodzącym z Chin jest znacznie wyższa i podlega większym wahaniom. Chiński DCD ma także rzekomo wyższą zawartość zanieczyszczeń.

c) niepowiązani importerzy — Lanxess GmbH, Niemcy — Helm AG, Niemcy

(17)

d) użytkownicy wspólnotowi — Merck Santé, Francja — Lanxess GmbH, Niemcy

Dochodzenie wykazało jednak, że mimo określonych różnic w jakości nie jest możliwe dokonanie ich pomiaru ilościowego, a co więcej, nie mają one wpływu na podstawowe właściwości chemiczne, fizyczne i techniczne DCD wytwarzanego i sprzedawanego przez przemysł wspólnotowy, w porównaniu z DCD przywożonym na obszar Wspólnoty z ChRL; uznano więc, że produkty są takie same i mają identycznych użytkowników końcowych.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/3

(18)

Uznano zatem, że wyżej wymienione produkty są produktami podobnymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 29 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365) (1)

 • Dz. U. L296 - 27 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.681 – Drugie Porozumienie z Cannes) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4350) (1)

 • Dz. U. L296 - 22 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L296 - 18 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.